Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2011 - 29 februari 2012

08:30 / 26 April 2012 Eolus Vind Press release

Kraftig ökning av tillståndsgivna projekt, men tuffare marknadsförutsättningar

Hässleholm, 2012-04-26 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2011 – 29 februari 2012

-- Nettoomsättningen uppgick till 355,4 Mkr (383,2). -- Rörelseresultatet uppgick till 32,9 Mkr (41,6). Resultat efter finansiella poster uppgick till 29,4 Mkr (39,0). Resultat efter skatt uppgick till 21,9 Mkr (29,0), vilket motsvarar 0,87 kronor (1,28) per aktie. -- Under kvartalet etablerades 12 vindkraftverk (11) med en total effekt på 21,7 MW (22,0). -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 38,8 GWh (25,3) med en genomsnittlig intäkt på 60 öre/kWh (88). -- Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet. -- Projektportföljen har utvecklats väl under kvartalet och innehåller på balansdagen drygt 230 platser för vindkraftverk som är tillståndsgivna i minst första instans. Dessutom tillkommer cirka 90 verk som är under byggnation. -- Bolagets organisation förstärktes genom anställning av kommunikationschef. Ledningsgruppen utökades med bolagsjurist, miljö- och kvalitetschef, samt elnätsansvarig. -- Avtal tecknades med Siemens om leverans av sex vindkraftverk till projekten Åsen och Kaptensberget. -- Årsstämma hölls i Hässleholm lördagen den 28 januari 2012. Styrelsen utökades genom nyval av Tord Johansson. I anslutning till årsstämman anordnades ett välbesökt vindkraftseminarium. -- Nytt dotterbolag bildades för projekteringsverksamhet i Norge. -- Till följd av lägre priser på el och elcertifikat justerar styrelsen ned prognosen för helåret från ett resultat efter finansiella poster om 220 MSEK till intervallet 150 - 180 MSEK. Resultatet kan dock komma att påverkas positivt av eventuell projektförsäljning. Antalet etablerade verk förväntas fortfarande uppgå till ungefär 90.

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2011 – 29 februari 2012

-- Nettoomsättningen uppgick till 780,0 Mkr (902,8). -- Rörelseresultatet uppgick till 69,6 Mkr (104,4). Resultat efter finansiella poster uppgick till 64,6 Mkr (100,0). Resultat efter skatt uppgick till 48,2 Mkr (74,2), vilket motsvarar 1,93 kronor (3,28) per aktie. -- Under första halvåret etablerades 26 vindkraftverk (27) med en total effekt på 49,7 MW (54,0). -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 63,4 GWh (48,5) med en genomsnittlig intäkt på 64 öre/kWh (87). Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 5,7 MW (2,0) genom investering i två nyuppförda vindkraftverk, samt i tre äldre vindkraftverk.

Väsentliga händelser efter balansdagen

-- Den 25 april tecknade Eolus avtal med Samkraft om leverans av sju nyckelfärdiga vindkraftverk i två projekt, Brännåsen och Mörkåsen i Nordanstigs kommun. Affären är Eolus hittills största med en enskild kund. Verken levereras under sommaren och hösten 2012. Eolus räknar med att kunna resultatavräkna de fyra verken på Brännåsen under innevarande räkenskapsår.

Resultat i korthet

Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 2011-12-01- 2010-12-01- 2011-09-01- 2010-09-01- 2010-09-01- 2012-02-29 2011-02-28 2012-02-29 2011-02-28 2011-08-31 Nettoomsättning, Mkr 355,4 383,2 780,0 902,8 1 629,0 Rörelseresultat, Mkr 32,9 41,6 69,6 104,4 197,7 Resultat efter finansiella poster, Mkr 29,4 39,0 64,6 100,0 189,3 Resultat efter skatt, Mkr 21,9 29,0 48,2 74,2 139,9 Resultat per aktie, kronor 0,87 1,28 1,93 3,28 6,18 Under perioden etablerade verk, antal 12 11 26 27 50 Under perioden etablerade verk, MW 21,7 22,0 49,7 54,0 100,0 Nettoförändring egna verk, MW 0,0 0,0 5,7 2,0 4,8 Elproduktion, GWh 38,8 25,3 63,4 48,5 86,0

Kontaktinformation

Gustaf Ekberg, VD, tel 010 - 199 88 01 Per Witalisson, Vice VD, tel 010 - 199 88 02

Kort om Eolus

Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av mer än 350 av de drygt 2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF