Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2010 - 31 maj 2011

08:30 / 7 July 2011 Eolus Vind Press release

Höjd prognos för innevarande räkenskapsår

Hässleholm, 2011-07-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Verksamhetsårets tredje kvartal, 1 mars 2011 - 31 maj 2011

-- Nettoomsättningen uppgick till 272,5 Mkr (394,5). -- Rörelseresultatet uppgick till 19,0 Mkr (37,6). Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,8 Mkr (32,9). Resultat efter skatt uppgick till 12,5 Mkr (24,1), vilket motsvarar 0,55 kronor (1,07) per aktie. -- Under kvartalet etablerades 8 vindkraftverk (17) med en total effekt på 16,0 MW (29,5). -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 22,8 GWh (19,1) med en genomsnittlig intäkt på 80 öre/kWh (83). -- Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet. -- Avtal tecknades med Vestas om leverans av 22 verk till projektet Tolvmanstegen i Strömstad. -- Eolus Elnät AB bildades. Syftet med bolaget är dels att stärka koncernens kompetens när det gäller elnätsfrågor, dels att möjliggöra byggnation av egna koncessionspliktiga nät för anslutning av de större vindkraftsparker som kommer att etableras kommande år. -- Styrelsen höjer prognosen för innevarande räkenskapsår avseende omsättning och resultat efter finansiella poster till cirka 1 700 Mkr respektive cirka 160 Mkr. Prognosen baseras på etablering av 19 verk under det fjärde kvartalet och att två av dessa behålls för eget ägande. Detta innebär en etablering av totalt 54 verk under räkenskapsåret. -- Styrelsen upprepar det tidigare kommunicerade målet att etablera 200 vindkraftverk under 3-årsperioden 09/10 - 11/12. För att säkerställa ett gott kassaflöde under den kraftiga expansionsfasen kommer styrelsen att prioritera försäljning av nyckelfärdiga projekt framför en snabb uppbyggnad av den egna portföljen av vindkraftverk. Detta innebär i sin tur att det kommer att ta något längre tid att nå målet om 60 MW egna vindkraftverk än vad som tidigare kommunicerats.

Verksamhetsårets första nio månader, 1 september 2010 - 31 maj 2011

-- Nettoomsättningen ökade med 37 % och uppgick till 1 175,3 Mkr (858,7). -- Rörelseresultatet uppgick till 123,4 Mkr (91,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till 116,8 Mkr (80,7). Resultat efter skatt uppgick till 86,8 Mkr (62,7), vilket motsvarar 3,83 kronor (2,99) per aktie. -- Under niomånadersperioden etablerades 35 vindkraftverk (37) med en total effekt på 70,0 MW (63,5). -- Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 71,2 GWh (50,0) med en genomsnittlig intäkt på 85 öre/kWh (83). -- Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,0 MW (10,9) genom investering i ett vindkraftverk.

Resultat i Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår korthet 2011-03-01- 2010-03-01- 2010-09-01- 2009-09-01- 2009/2010 2011-05-31 2010-05-31 2011-05-31 2010-05-31 Nettoomsättning, 272,5 394,5 1 175,3 858,7 1 408,8 Mkr Rörelseresultat, 19,0 37,6 123,4 91,1 143,1 Mkr Resultat efter 16,8 32,9 116,8 80,7 130,2 finansiella poster, Mkr Resultat efter 12,5 24,1 86,8 62,7 99,0 skatt, Mkr Resultat per 0,55 1,07 3,83 2,99 4,63 aktie, kronor Under perioden 8 17 35 37 54 etablerade verk, antal Under perioden 16,0 29,5 70,0 63,5 96,6 etablerade verk, MW Nettoförändring 0,0 2,3 2,0 10,9 13,7 egna verk, MW Elproduktion, GWh 22,8 19,1 71,2 50,0 66,7

Hässleholm den 7 juli 2011

Eolus Vind AB (publ)

Informationen är sådan som Eolus Vind AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juli kl 08.30.

För ytterligare information vänligen kontakta: Gustaf Ekberg, VD, tel 0705 - 54 00 46 eller Per Witalisson, Vice VD, tel 0702 - 65 16 15

Om Eolus Vind Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av cirka 300 vindkraftverk av de ca 1 800 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna etableras under innevarande och nästkommande räkenskapsår.

Eolus Vind AB har ca 2 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Eolus Vind AB

Show as PDF