Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

08:30 / 12 July 2010 Eolus Vind Press release

Valberedningen består av följande ledamöter:

Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB Olof Stenhammar, utsedd av Bengt Johansson Per Ludvigsson, utsedd av Hans-Göran Stennert Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson

Enligt beslut på årsstämman den 16 januari 2010 skall valberedningen bestå av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2010 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 32 % av rösterna i valberedningen.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2011 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt i förekommande fall revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Hans-Göran Stennert, telefon 0706 - 06 62 62 eller e-post . Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:

Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21 HÄSSLEHOLM

Eolus Vind AB (publ)

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706 - 06 62 62 Per Witalisson, Vice VD, telefon 0451-491 52  

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 230 vindkraftverk av de ca 1 400 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 25 vindkraftverk med en installerad effekt på 31 MW och en beräknad årlig produktion på ca 73 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna etableras under innevarande och efterföljande två räkenskapsår. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 38 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall.

Eolus Vind AB har ca 2 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF