Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Delårsrapport 1 september 2009 - 28 februari 2010

08:30 / 27 April 2010 Eolus Vind Press release

Verksamhetsårets andra kvartal, 1 december 2009 - 28 februari 2010

 Nettoomsättningen minskade med 36 % och uppgick till 228,6 Mkr (355,0). Minskningen beror främst på att en stor andel nyetablerade verk behållits som egna investeringar, uppgående till 106,4 Mkr.

 Rörelseresultatet uppgick till 28,9 Mkr (36,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till 21,4 Mkr (39,2). Resultat efter skatt uppgick till 18,8 Mkr (28,2), vilket motsvarar 0,85 kronor (1,56) per aktie.

 Under kvartalet etablerades och resultatavräknades 10 vindkraftverk (15) med en total effekt på 18,8 MW (26,2).

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 16,3 GWh (9,1) med en genomsnittlig intäkt på 92 öre/kWh (74).

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 5,8 MW (-1,2) genom investering i fyra nya vindkraftverk och avyttring av två begagnade verk.

 Den företrädesemission som genomfördes under november och december tillförde moderbolaget 158,5 Mkr före emissionskostnader. Teckningsgraden uppgick till 202 %.

Verksamhetsårets första halvår, 1 september 2009 - 28 februari 2010

 Nettoomsättningen ökade med 23 % och uppgick till 464,2 Mkr (377,8).

 Rörelseresultatet uppgick till 53,5 Mkr (36,2). Resultat efter finansiella poster uppgick till 47,8 Mkr (42,6). Resultat efter skatt uppgick till 38,6 Mkr (30,7), vilket motsvarar 1,92 kronor (1,70) per aktie.

 Under första halvåret etablerades 20 vindkraftverk (16) med en total effekt på 34,0 MW (27,0).

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 30,9 GWh (23,6) med en genomsnittlig intäkt på 83 öre / kWh (74).

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 8,6 MW genom investering i sex vindkraftverk och avyttring av två begagnade verk.

Resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 2009/2010 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2008/2009 Nettoomsättning, Mkr 228,6 355,0 464,2 377,8 731,0 Rörelseresultat, Mkr 28,9 36,1 53,5 36,2 65,1 Res e fin poster, Mkr 21,4 39,2 47,8 42,6 71,0 Resultat efer skatt, Mkr 18,8 28,2 38,6 30,7 50,8 Resultat per aktier, kr 0,85 1,56 1,92 1,70 2,81 Under perioden etabl verk, antal 10 15 20 16 29 Under perioden etabl verk, MW 18,8 26,2 34,0 27,0 48,2 Nettoförändring egna verk, MW 5,8 -1,2 8,6 -2,2 -0,2 Elproduktion, GWh 16,3 9,1 30,9 23,6 39,7

Se bifogad fil för fullständig rapport.

För ytterligare information kontakta: Per Witalisson, Vice VD och ekonomichef Telefon 0451 - 491 52, 0702 - 65 16 15 E-post:

Show as PDF