Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Kallelse till årsstämma i Eolus Vind AB (publ)

10:00 / 30 December 2010 Eolus Vind Press release

Aktieägarna i Eolus Vind AB (publ), org nr 556389-3956, kallas härmed till årsstämma lördagen den 29 januari 2011 kl 15.30 i Kulturhuset i Hässleholm, med adress Vattugatan 18 (100 m från järnvägsstationen).

Deltagande

Den aktieägare som önskar deltaga på stämman:

- skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 24 januari 2011 samt

- bör ha anmält sig hos bolaget senast den 24 januari 2011. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/registreringsnummer, telefonnummer, adress samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 januari 2011, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

Anmälan till stämman görs i första hand i formulär på www.eolusvind.comAnmälan kan även göras per post till adress: ”Eolus Vind Årsstämma”, Box 7832, 103 98 STOCKHOLM eller per telefon 08 - 402 90 41.

Årsredovisning, revisionsberättelse, samt fullständiga beslutsförslag och yttranden enligt punkterna 11-15 nedan finns tillgängliga på bolagets kontor på Stortorget 11, Hässleholm och sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer också att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.eolusvind.comfrån och med torsdag den 30 december 2010.

I bolaget finns totalt 22 643 000 aktier fördelade på 1 285 625 A-aktier med en röst per aktie och 21 357 375 B-aktier med en tiondels röst per aktie. Antal röster uppgår totalt till 3 421 362,5.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av protokollförare på stämman

6. Val av justeringsmän

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Anförande av verkställande direktören

9. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse

10. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning samt beslut om avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

14. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

15. Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser sätt för kallelse, intagande av anmälningsförbehåll och justering av ärenden på årsstämma

16. Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

18. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i sammandrag

2 - Val av ordförande på stämman

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokaten Carl Tauson.

10 b - Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 425 728 468 kronor, disponeras så att till aktieägare utdelas 0,50 kronor per aktie, totalt 11 321 500 kronor och att 414 406 968 kronor överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelning föreslås onsdagen den 2 februari 2011. För det fall årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelning ske måndagen den 7 februari 2011. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Föreslagen utdelning anses vara försvarlig med hänsyn till resultatutvecklingen efter räkenskapsårets utgång. Vidare bedöms föreslagen vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de krav som ställs på såväl moderbolagets som koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

11, 12 och 13 - Valberedningens förslag avseende antal styrelseledamöter, arvoden, val av styrelseledamöter och styrelseordförande

I enlighet med beslut på årsstämman 2010 har en valberedning inrättats. Valberedningen består av Per Ludvigsson, representerande Hans-Göran Stennert, Olof Stenhammar, representerande Bengt Johansson, Hans Johansson, representerande Åke Johansson och Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande är Per Ludvigsson. Valberedningen har avgett följande förslag: (a) Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits skall uppgå till sju, vilket innebär en minskning med en. Inga suppleanter skall utses.

(b) Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 750 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 125 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

(c) Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

(d) Till styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Bengt Johansson, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert samt Ingvar Svantesson. Nyval föreslås av Sigrun Hjelmquist som styrelseledamot.

Sigrun Hjelmquist är född 1956 och är civilingenjör och teknologie licentiat i tillämpad fysik från KTH. Sigrun var verksam inom Ericsson-koncernen 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 var Sigrun investment manager på BrainHeart Capital. Sigrun är idag styrelseordförande för Almi Invest Östra Mellansverige och Stockholm samt C2SAT Holding AB med dotterbolag. Hon är vidare styrelseledamot i RAE Systems Inc, IFL & HHS Holding AB, Silex Microsystems AB, Atea ASA, Addnode AB, Bluetest AB, Fingerprint Cards AB, One Media Holding AB och Setra Group AB.

(e) Hans-Göran Stennert föreslås för omval som styrelseordförande

14 - Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2012 enligt tidigare tillämpad modell. Denna innebär att valberedningen skall bestå av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna per den 31 maj 2011 jämte styrelseordföranden.

15 - Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen angående sätt för kallelse, införande av anmälningsförbehåll för rätt att deltaga på bolagsstämma, samt smärre justeringar avseende ärenden på årsstämma. Föreslagen lydelse för de delar som berörs:

§9

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.”

Ny §10

”För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl. 16:00 den dag som anges i kallelsen. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

§11 (nuvarande §10)

p. 6 ”framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;”

p. 7a ”…om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;”

p. 7c ”…om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;”

Vidare innebär införandet av en ny § 10 att numren på §§ 11, 12 och 13 ändras till §§ 12, 13 och 14.

Hässleholm i december 2010 Eolus Vind AB (publ) Styrelsen

Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av ca 270 vindkraftverk av de ca 1 600 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 28 vindkraftverk med en installerad effekt på 36 MW och en beräknad årlig produktion på ca 86 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2009/2010 uppgick till 1 409 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 130 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 150 verk med en effekt på ca 300 MW kunna etableras under innevarande och efterföljande räkenskapsår.

Eolus Vind AB har ca 2 400 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

I anslutning till stämman arrangerar Eolus ett vindkraftseminarium med start kl 09.00. Se Eolus hemsida www.eolusvind.comför program och anmälan.

Eolus Vind AB