Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Bokslutskommuniké 1 september 2009 - 31 augusti 2010

08:30 / 28 October 2010 Eolus Vind Press release

Hela verksamhetsåret, 1 september 2009 - 31 augusti 2010

 Nettoomsättningen ökade med 93 % och uppgick till 1 408,8 Mkr (731,0).

 Rörelseresultatet uppgick till 143,1 Mkr (65,1). Resultat efter finansiella poster uppgick till 130,2 Mkr (71,0). Resultat efter skatt uppgick till 99,0 Mkr (50,8), vilket motsvarar 4,63 kronor (2,81) per aktie.

 Under verksamhetsåret etablerades 54 vindkraftverk (29) med en total effekt på 95,6 MW (48,2).

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 66,7 GWh (39,7) med en genomsnittlig intäkt på 81 öre / kWh (77).

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 13,7 MW genom investering i nio vindkraftverk och avyttring av två begagnade verk.

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni 2010 - 31 augusti 2010

 Nettoomsättningen ökade med 86 % och uppgick till 550,1 Mkr (296,1).

 Rörelseresultatet uppgick till 52,0 Mkr (25,5). Resultat efter finansiella poster uppgick till 49,6 Mkr (28,3). Resultat efter skatt uppgick till 36,3 Mkr (20,0), vilket motsvarar 1,60 kronor (1,11) per aktie.

 Under kvartalet etablerades och färdigställdes 17 vindkraftverk (10) med en total effekt på 33,1 MW (18,8).

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 16,7 GWh (7,9) med en genomsnittlig intäkt på 77 öre/kWh (73).

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 2,8 MW (0) genom investering i två nya vindkraftverk.

Övrigt

 Försvarsmakten har genom ett ändrat ställningstagande avseende flygsäkerhet infört stoppområden kring ett antal militära flygplatser. Trots att Försvarsmakten i sitt ställningstagande skriver att man inte ska vidta några åtgärder mot giltiga tillstånd och bygglov inom stoppområdena, så överklagar nu Försvarsmakten beviljade bygglov i stor skala. Försvarsmaktens agerande riskerar att fördröja eller i vissa fall helt förhindra framtida vindkraftsetableringar inom dessa områden.

 Gustaf Ekberg som tidigare utsetts till verkställande direktör tillträder tjänsten den 28 oktober.

 Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm den 29 januari 2011. Styrelsen avser föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 0,50 kr per aktie.

Resultat i korthet Q4 Q4 Helår Helår 2010 2009 2009/2010 2008/2009 Nettoomsättning, Mkr 550,1 296,1 1 408,8 731,0 Rörelseresultat, Mkr 52,0 25,5 143,1 65,1 Res e fin poster, Mkr 49,6 28,3 130,2 71,0 Resultat efer skatt, Mkr 36,3 20,0 99,0 50,8 Resultat per aktier, kr 1,60 1,11 4,63 2,81 Under perioden etabl verk, antal 17 10 54 29 Under perioden etabl verk, MW 33,1 18,8 95,6 48,2 Nettoförändring egna verk, MW 2,8 2,0 13,7 -0,2 Elproduktion, GWh 16,7 7,9 66,7 39,7

Eolus Vind AB

Show as PDF