Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Kommuniké från årsstämma i Eolus Vind AB (publ) i Hässleholm den 16 januari 2010

22:24 / 16 January 2010 Eolus Vind Press release

Hässleholm den 16 januari 2010

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 16 januari 2010 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2008/2009. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2008/2009.

Tomas Björklund nyvaldes som styrelseledamot som ersättare för Maria Sandstedt som hade avböjt omval. I övrigt omvaldes styrelseledamöterna Fredrik Daveby, Natsue Ellesson, Bengt Johansson, Göran Sidén, Bengt Simmingsköld, Hans-Göran Stennert och Ingvar Svantesson.

Styrelsesuppleanterna Tage Kjällbring, Sven-Arne Persson och Börje Svensson hade avböjt omval som styrelsesuppleanter. Charlotte Arvidsson nyvaldes som styrelsesuppleant.

Tomas Björklund är född 1959 och har en lång erfarenhet från finansmarknaden, bland annat som grundare till Matteus Fondkommission. Tomas är bland annat styrelseledamot i Lappland Goldminers AB och RW Capital AB, vars aktier handlas på First North respektive Aktietorget.

Charlotte Arvidsson är född 1967 och är VD och koncernchef för Motortransportgruppen.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag i kallelsen.

Stämman beslutade att inrätta en valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen. Valberedningen skall bestå av en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

På konstituerande styrelsemöte efter årsstämman omvaldes Hans-Göran Stennert till styrelsens ordförande.

I anslutning till årsstämman anordnades ett vindkraftseminarium med 400 deltagare. Presentationer från seminariet kommer att finnas tillgängliga på Eolus hemsida www.eolusvind.com för nedladdning.

Styrelsen

Eolus Vind AB (publ)

Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 651 615.

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på ca 64 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 2 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF