Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Eolus företrädesemission kraftigt övertecknad

08:31 / 15 December 2009 Eolus Vind Press release

Hässleholm den 15 december 2009

Eolus nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har övertecknats kraftigt. Totalt 4 246 588 aktier, motsvarande cirka 94 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har ansökningar om att få teckna 4 901 279 aktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, vilket sammantaget innebär att teckningsgraden uppgick till 202 procent och att nyemissionen därmed övertecknats med cirka 102 procent.

De aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet. Avräkningsnotor skickas ut omkring den 15 december 2009 för att bekräfta tilldelningen av sådana aktier. Genom nyemissionen tillförs Eolus cirka 158,5 MSEK före emissionskostnader.

Betalda tecknade aktier (BTA) som erhållits vid teckning med stöd av teckningsrätter förväntas bli omregistrerade som aktier hos Euroclear Sweden i början av januari 2010. Handel med BTA avseende B-aktier sker på NASDAQ OMX First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Eolus med 4 528 600 aktier fördelat på 257 125 aktier av serie A och 4 271 475 aktier av serie B. Aktiekapitalet ökas med 4 528 600 SEK. Efter nyemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 22 643 000 SEK och antalet aktier till 22 643 000 fördelat på 1 285 625 aktier av serie A och 21 357 375 aktier av serie B.

”Vi är mycket tacksamma för det stora förtroende befintliga och nytillkomna aktieägare givit oss. Utfallet ger oss en god grund att bygga vår fortsatta expansion på”, säger Bengt Simmingsköld, VD för Eolus Vind AB.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Hässleholm den 15 december 2009

Eolus Vind AB (publ)

Frågor angående detta pressmeddelande besvaras av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 651 615.

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 24 vindkraftverk med en installerad effekt på 27 MW och en beräknad årlig produktion på ca 64 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande ca 1 200 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1 750 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF