Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Nyemission i Eolus Vind AB (publ)

08:45 / 11 November 2009 Eolus Vind Press release

Hässleholm den 11 november 2009

Styrelsen för Eolus Vind AB (publ) har den 10 november 2009, med stöd av bemyndigande som gavs vid årsstämman den 31 januari 2009, fattat beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 158,5 MSEK före emissionskostnader.

Ett flertal av Eolus största aktieägare, däribland styrelseledamöter och verkställande direktören samt övriga investerare, har genom skriftliga teckningsförbindelser åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen för sammanlagt cirka 56,0 MSEK, vilket motsvarar cirka 35 procent av emissionens totala belopp.

Emissionslikviden avses i sin helhet användas för investeringar i vindkraftanläggningar för avyttring och egen förvaltning i enlighet med Eolus etableringsplan för den kommande treårsperioden.

Villkor för nyemissionen i sammandrag  Nyemissionen omfattar högst 4 528 600 aktier, varav högst 257 125 A-aktier och högst 4 271 475 B-aktier.  Innehav av fyra (4) aktier på avstämningsdagen den 20 november 2009 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieslag till en teckningskurs om 35 SEK per aktie.  Teckningstiden löper mellan den 25 november och den 9 december 2009.

Preliminär tidplan för nyemissionen  Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen  17 november 2009  Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen 20 november 2009  Teckningstid   25 november-9 december 2009  Handel med teckningsrätter  25 november-4 december 2009

Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras under vecka 47. Prospekt kommer att skickas ut till aktieägarna samt kommer att kunna laddas ned från www.eolusvind.com och från www.penser.se/eolus.

Investerarträffar Investerarträffar kommer att hållas på nedanstående platser och tider:  Göteborg, måndag den 30 november 2009, Centralhuset, kl 15.00 och 18.00  Stockholm, tisdag den 1 december 2009, Erik Penser Bankaktiebolags kontor kl 12.00 och 18.00  Malmö, onsdag den 2 december 2009, Elite hotel Savoy, kl 15.00 och 18.00

Anmälan till investerarträffarna kommer att kunna göras på Eolus hemsida från och med den 16 november.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Eolus med anledning av nyemissionen.

Frågor om nyemissionen besvaras av VD Bengt Simmingsköld, tel 0451 - 491 51, mobil 0708 - 66 83 87 eller av vice VD Per Witalisson, tel 0451 - 491 52, mobil 0702 - 65 16 15.

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 200 vindkraftverk av de ca 1 200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 22 vindkraftverk med en installerad effekt på 23 MW och en beräknad årlig produktion på ca 53 GWh miljövänlig el.

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2008/2009 uppgick till 731 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på 71 Mkr. Enligt prognosen för räkenskapsåret 2009/2010 beräknas nettoomsättningen att uppgå till ca 1 400 Mkr med ett resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr. Eolus arbetar med en projektportfölj omfattande mer än 1 000 landbaserade vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Av dessa beräknas ca 200 verk med en effekt på ca 400 MW kunna etableras inom den närmaste 3-årsperioden. Marknadsvärdet för ett nyckelfärdigt 2 MW vindkraftverk i bra vindläge uppgår i dagsläget till ca 35 Mkr.

Eolus har för närvarande 35 anställda. Förutom från huvudkontoret i Hässleholm, bedrivs verksamheten från kontor i Vårgårda, Halmstad, Falun och Motala.

Eolus Vind AB har ca 1 700 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Show as PDF