Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eolus Vind

Eolus Vind

Bokslutskommuniké 1 september 2008 - 31 augusti 2009

08:30 / 20 October 2009 Eolus Vind Press release

Hela verksamhetsåret, 1 september 2008 - 31 augusti 2009

 Nettoomsättningen ökade med 66 procent och uppgick till 731 Mkr (440).

 Rörelseresultatet uppgick till 65,1 Mkr (65,2). Resultat efter finansiella poster uppgick till 71,0 Mkr (69,9). Resultat efter skatt uppgick till 50,8 Mkr (51,9), vilket motsvarar 2,81 kronor (2,91) per aktie.

 Under verksamhetsåret etablerades 29 vindkraftverk (26) med en total effekt på 48,2 MW (32,0).

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 39,7 GWh (45,3) med en genomsnittlig intäkt på 77 öre / kWh (71).

 Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk minskade med 0,2 MW netto genom avyttring av andelar i tre verk och nyinvestering i ett verk.

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni 2009 - 31 augusti 2009

 Nettoomsättningen ökade kraftigt och uppgick till 296 Mkr (12). Under jämförelseårets 4:e kvartal etablerades endast två vindkraftverk, vilka båda dessutom behölls som egna investeringar och därmed inte ingick i nettoomsättningen.

 Rörelseresultatet uppgick till 25,5 Mkr (0,9). Resultat efter finansiella poster uppgick till 28,3 Mkr (9,3). Resultat efter skatt uppgick till 20,0 Mkr (8,3), vilket motsvarar 1,11 kronor (0,45) per aktie.

 Under perioden etablerades 10 vindkraftverk (2) med en total effekt på 18,8 MW (1,6). Av de etablerade verken har ett 2,0 MW Enercon E82 verk behållits, medan övriga avyttrats till externa kunder.

 Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 7,9 GWh (8,5) med en genomsnittlig intäkt på 73 öre / kWh (73).

 Förvärv av ytterligare 10 % av aktierna i Blekinge Offshore AB har gjorts. Bolaget bedriver projektering avseende ett havsbaserat projekt utanför Blekinges kust.

Prognos för verksamhetsåret 1 september 2009 - 31 augusti 2010 För verksamhetsåret 1 september 2009 - 31 augusti 2010 bedöms 54 verk med en total effekt på 97,5 MW att kunna etableras och resultatavräknas. Styrelsen planerar för att 9 av verken skall behållas för eget ägande och förvaltning och att resterande 45 avyttras till externa kunder. Av det totala antalet verk har leveranskontrakt tecknats med tillverkare avseende 38 verk, medan förhandlingar pågår med leverantörer avseende de återstående 16 verken. Baserat på ovanstående antaganden och nuvarande marknadsförutsättningar bedömer styrelsen att koncernens omsättning kommer att uppgå till ca 1 400 Mkr med ett beräknat resultat efter finansiella poster på ca 90 Mkr.

Resultat i korthet Jun-Aug Jun-Aug Helår Helår 2009 2008 08/09 07/08 Nettoomsättning, Mkr 296,1 12,1 731,0 439,9 Rörelseresultat, Mkr 25,5 0,9 65,1 65,2 Resultat efter finansiella poster, Mkr 28,3 9,3 71,0 69,9 Resultat efter skatt, Mkr 20,0 8,3 50,8 51,9 Resultat per aktie, kronor 1,11 0,45 2,81 2,91 Under perioden etablerade verk, antal 10 2 29 26 Under perioden etablerade verk, MW 18,8 1,6 48,2 32,0 Nettoförändring egna verk, MW +2,0 +1,6 -0,2 0,4 Elproduktion, GWh 7,9 8,5 39,7 45,3

Show as PDF