Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elanders

Elanders

Elanders AB: Delårsrapport januari – september 2022

13:00 / 17 October 2022 Elanders Press release

Januari – september 2022

  • Omsättningen ökade till 10 875 (8 369) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om sex procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics, som förvärvades i slutet av förra året, hade en stark organisk tillväxt i USA med höga tvåsiffriga tillväxttal.
  • EBITA ökade till 666 (413) Mkr. I resultatet ingick positiva engångsposter om cirka 32 Mkr netto, som huvudsakligen utgjordes av en omvärdering av andelar i intresseföretag i samband med en fusion under andra kvartalet. Exklusive engångsposterna uppgick EBITA-marginalen till 5,8 (4,9) procent, vilket motsvarade en resultatförbättring om 53 procent.
  • Resultat före skatt ökade till 485 (301) Mkr, vilket motsvarade en förbättring om 50 procent exklusive engångsposter.
  • Nettoresultatet ökade till 347 (211) Mkr, motsvarande 9,42 (5,84) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet för perioden ökade till 715 (575) Mkr, varav köpeskillingar vid förvärv utgjorde -44 (-113) Mkr.

Tredje kvartalet 2022

  • Omsättningen ökade till 3 979 (2 865) Mkr, vilket motsvarade en organisk tillväxt om tolv procent, om förvärv exkluderas och oförändrade valutakurser används. Bergen Logistics fortsatte att ha en stark organisk tillväxt i USA med höga tvåsiffriga tillväxttal.
  • EBITA ökade till 216 (126) Mkr. I resultatet ingick en negativ engångspost om cirka 8 Mkr. Denna avsåg avsättning för ytterligare tilläggsköpeskilling för ett förvärv som utvecklats bättre än förväntat. Exklusive engångsposten uppgick EBITA-marginalen till 5,6 (4,4) procent, vilket motsvarade en resultatförbättring om 76 procent.
  • Resultat före skatt ökade till 150 (88) Mkr, vilket motsvarade en förbättring om 80 procent om engångsposten exkluderas.
  • Nettoresultatet ökade till 115 (57) Mkr, motsvarande 3,10 (1,54) kronor per aktie.
  • Det operativa kassaflödet ökade till 229 (208) Mkr, varav köpeskillingar vid förvärv utgjorde -44 (-67) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022 kl. 13.00 CET.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/