Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2022

13:00 / 29 April 2022 Doro Press release

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2022

Doros årsstämma hölls den 29 april 2022. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid årsstämman beslutades bland annat följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021;
 • att godkänna ersättningsrapport;
 • att utdelning inte ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021;
 • att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av 4 styrelseledamöter utan suppleanter;
 • att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande, samt 300 000 kronor till var och en av i bolaget ej anställda ledamöter. Ersättning för utskottsarbete kommer inte att utgå;
 • att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Henri Österlund, Juha Mört och Victor Saeijs och företa nyval av Noora Jayasekara till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henri Österlund valdes till styrelseordförande;
 • att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
 • att i enlighet med valberedningens föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Vicky Johansson;
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

 
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på DORO AB (publ):s hemsida, där även en presentation av samtliga styrelseledamöter kommer att finnas på https://corporate.doro.com /sv/


 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/