Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro rapporterar bokslutskommuniké 2021

08:00 / 17 February 2022 Doro Press release

Stark marginal i kvartalet

Under fjärde kvartalet 2021 delade Doro framgångsrikt ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Careium AB (tidigare Doro Care-verksamheten) till aktieägarna i Doro.

Sammanfattning av kvartalet
•Doros nettoomsättning uppgick till 311,2 Mkr (344,9), en minskning med 9,8 procent.
•Bruttomarginalen ökade till 38,9 procent (32,0).
•EBITDA uppgick till 66,0 Mkr (50,2), en ökning med 31,4 procent.
•Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50,5 Mkr (31,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 16,2 procent (9,1).
•Periodens resultat efter skatt (för kvarvarande verksamhet) var 29,7 Mkr (15,5) och resultatet per aktie var 1,23 SEK (0,65).
•Fritt kassaflöde var 27,4 Mkr (27,9)

Sammanfattning januari-december
•Doros nettoomsättning uppgick till 1 039,6 Mkr (1 165,2), en minskning med 10,8 procent.
•Bruttomarginalen ökade till 36,5 procent (30,3).
•EBITDA uppgick till 184,2 Mkr (127,0), en ökning med 45,0 procent.
•Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 118,7 Mkr (57,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,4 procent (4,9).
•Periodens resultat efter skatt (för kvarvarande verksamhet) var 83,1 Mkr (30,3) och resultatet per aktie var 3,46 SEK (1,27).
•Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var -49,1 Mkr (180,4)

VD-ord
Försäljningsmässigt var det gångna kvartalet årets bästa med en omsättning på 311 miljoner kronor. I Norden ökade Doro försäljningen med nästan 14 % jämfört med samma kvartal förra året. Tack vare lanseringen av vår nya smartphone, Doro 8110, nådde vi den högsta omsättning i Norden under de senaste två åren, samtidigt som vi bibehöll goda marginaler. Också i Västeuropa var efterfrågan på Doros produkter fortsatt hög, framför allt ifrån stora franska kunder, och även här överträffade den regionala försäljningen föregående år.

Sammantaget levererade Doro ett rörelseresultat (Ebit) om 50,5 MSEK (31,4) under fjärde kvartalet. Detta var en ökning med 61 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det höga rörelseresultatet kan främst förklaras av naturliga anledningar såsom bättre produkt- och kundmix, samt att vi lyckats hålla våra garantikostnader på en lägre nivå. Därtill har ett antal engångsposter positivt bidragit till den höga marginalen, så som det tidigare inledda och nu nästan fullt ut genomförde omstruktureringsprogrammet, återföring av tidigare avsättningar, samt minskade kostnader som ett resultat av särnoteringen av Doro Care-verksamheten. Den under tredje kvartalet lyckosamt genomförda prisjusteringen bidrog dessutom till att motverka årets högre produktions- och transportkostnader. Därtill har Doro gynnats av tidsfördröjningen mellan köp av komponenter och försäljning av produkter, varför de högre produktionspriserna inte fick full effekt under 2021. Slutligen så hjälptes Doro även av positiva valutaeffekter.

Liksom tidigare kvartal präglades Q4 av svårigheter i produktionsledet med både brist och höga priser på komponenter samt svåra transportförhållanden. Detta orsakade förseningar och resulterade även i vissa fall i uteblivna leveranser. Doro lyckades dock bibehålla produkttillgängligheten och kunde generellt sett leverera på goda nivåer under hela kvartalet tack vare att vi tidigt valde att säkra komponentförsörjningen.

Produkttillgänglighet har utan tvekan blivit en konkurrensfördel i dessa tider av komponent- och produktbrist och Doros förmåga att kunna leverera hjälpte oss att bibehålla våra goda marginaler också under fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet såg vi minskad kundaktivitet och färre butiksbesök framför allt från seniorer. I Storbritannien och Central- och Östeuropa var Doro mindre framgångsrikt ön i övriga länder, vilket i första hand berodde på att dessa regioner drabbades av såväl nya Covid-restriktioner som generellt trögare marknader med stark konkurrens från lågprismobiler. Likväl lyckades Doro UK bättre än övriga lokala marknaden och ökade sin marknadsandel i Storbritannien.

Generellt sett avtog försäljningen mot slutet av året. Varken Black Friday eller julhandeln hade den positiva inverkan på försäljningen som de haft under tidigare år. Troligen berodde detta på en kombination av hushållens ökade levnadskostnader och oro för inflation, samt inte minst att deras intresse för konsumentelektronik avtog.

Särnoteringen av den tidigare verksamheten inom Doro Care och skapandet av två separata börsnoterade bolag fullbordades under Q4. Från den 7 december återfinns nu Care-verksamheten i ett helt oberoende företag som handlas på Nasdaq First North Growth Market under namnet Careium AB. Doro AB - bestående av den tidigare Doro Phones-divisionen - är även fortsatt ett konsument- och seniororienterat produktbolag noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

Genom separatnoteringen av Care-verksamheten har Doro skapat bättre förutsättningar för att kunna nå sin fulla potential och fortsätta utvecklas inom senioranpassad konsumentelektronik. Vår strategi är att fortsätta befästa vår position som marknadsledare för seniortelefoner i Europa samtidigt som vi breddar vårt sortiment till närliggande produktområden.

Vi vill stimulera seniorers nyfikenhet på ny teknik genom att utöka vårt utbud till närliggande produktområden. Vi kommer därför att göra ny teknik tillgänglig för seniorer, så att de kan leva bättre liv.

Jörgen Nilsson, President and CEO

WEBCAST
Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls torsdagen den 17 februari kl 09.00 (CET) där vd och koncernchef Jörgen Nilsson och CFO Isabelle Sengès presenterar rapporten.

Webbsändningen nås via Doros finansiella webbplats  www.doro.com/corporate eller via https://tv.streamfabriken.com/doro-q4-2021. Presentationen hålls på engelska.
Telefonnummer till telefonkonferensen är:
Sverige: +46 8 50 55 83 69
Storbritannien: +44 33 33 00 90 34
USA: +1 64 67 22 49 56
Frankrike: +33 1 70 75 07 36

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/