Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2021

16:00 / 29 April 2021 Doro Press release

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2021

Doros årsstämma hölls den 29 april 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid årsstämman beslutades balnd annat följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020;
 • att godkänna ersättningsrapport;
 • att utdelning inte ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020;
 • att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter;
 • att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, 350 000 till styrelsens vice ordförande samt 250 000 kronor till var och en av i bolaget ej anställda. Ersättning för utskottsarbete beslutades utgå enligt följande: ordförande revisionsutskott 80 000 kronor, ledamot av revisionsutskott 40 000 kronor, ordförande kompensationsutskott 60 000 kronor, ledamot kompensationsutskott 30 000 kronor.
 • att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Lennart Jacobssen, Henri Österlund, Towa Jexmark, Cecilia Ardström och Juha Mört och företa nyval av Victor Saeijs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Jacobsen valdes till styrelseordförande;
 • att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
 • att i enlighet med valberedningens föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Willfors;
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 • att godkänna styrelsens förslag till ändring av Bolagsordningen


Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på DORO AB (publ):s hemsida, där även en presentation av samtliga styrelseledamöter finna att tillgå samt den verkställande direktörens anförande kommer att finnas, https://corporate.doro.com /sv/

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/