Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro rapporterar första kvartalet 2021

08:00 / 29 April 2021 Doro Press release

Starka marginaler trots fortsatt corona påverkan

Sammanfattning av kvartalet

  • Doros nettoomsättning uppgick till 336,7 Mkr (424,2), en minskning med 20,6 procent.
  • Nettoomsättningen för affärsområdet Doro Care var 138,0 Mkr (130,3), en ökning med 5,9 procent och för affärsområdet Doro Phones 198,7 Mkr (293,9), en minskning med 32,4 procent.
  •  Bruttomarginalen ökade till 37,7 procent (33,7). För Doro Care ökade bruttomarginalen till 41,5 procent (40,8) och för Doro Phones ökade bruttomarginalen till 35,1 procent (30,6).
  • EBITDA uppgick till 47,9 Mkr (43,7), en ökning med 9,6 procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,4 Mkr (15,2) exklusive projektkostnader för separering och särnotering av affärsområdet Doro Care om 1,0 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,5 procent (3,6). Inklusive projektkostnader uppgick EBIT till 17,4 Mkr (15,2) med en rörelsemarginal på 5,2 procent (3,6).
  • Periodens resultat efter skatt var 18,8 Mkr (14,5) och resultatet per aktie var 0,78 SEK (0,61).
  • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var -47,6 Mkr (-22,0).


 VD-ord
Under kvartalet har vi sett en positiv utveckling och en ökad aktivitet på några av våra huvudmarknader, även om situationen är fortsatt osäker. För affärsområdet Doro Phones har Frankrike levererat ett starkt kvartal och för affärsområdet Doro Care ser vi en ökad anbudsaktivitet på den svenska marknaden. 

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 336,7 Mkr (424,2), en minskning med 20,6 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vi har under kvartalet upplevt en växande problematik i leveranskedjan med begränsningar i utbudet för vissa komponenter, ökade ledtider och fortsatt höga fraktkostnader. Hittills har vi lyckats bemöta efterfrågan hos våra kunder men med den ökade problematiken finns det en risk för att detta kommer påverka oss negativt i kommande kvartal. Trots utmaningarna vi ställts inför, har vi levererat en förbättrad bruttomarginal på 37,7 procent (33,7) och en stark EBIT på 17,4 Mkr (15,2). Den positiva utvecklingen är ett bevis på att vi effektivt lyckats anpassa verksamheten efter den rådande situationen samtidigt som vi har fortsatt fokus på framtiden. 

Vi har under det första kvartalet sett en gynnsam utveckling inom affärsområdet Doro Care, även om vi fortsatt upplever en påverkan av pandemin, främst på den svenska marknaden där upphandlingarna åter igen tagit fart. Den ökade anbudsaktiviteten är framför allt en effekt av Addas (fd SKL Kommentus) tillfälliga ramavtal. Vi upplever ett ökat förtroende för oss som leverantör då vi i kvartalet vunnit ett antal nya avtal i Sverige och Storbritannien. Vi förväntar oss att de vunna avtalen har en positiv inverkan på försäljningen under kommande kvartal. Bruttomarginalen uppgick till 41,5 procent (40,8) en förbättring jämfört med samma kvartal föregående år. Vi har i kvartalet genomfört ett antal aktiviteter i bland annat Storbritannien där vi reducerat antalet plattformar för våra larmcentraler i syfte att effektivisera tjänsteleveransen. För att uppnå de marginaler vi strävar efter behöver vi fortsätta effektiviseringsarbetet även framåt. 

Under kvartalet har vi, som en del av vår tillväxtstrategi, genomfört ett förvärv och en produktlansering inom affärsområdet Doro Care. I början av februari förvärvade vi FirstCall 24/7 som tillsammans med våra andra verksamheter i Storbritannien skapar en stark position på marknaden. I slutet av kvartalet lanserade vi Doro 450, vårt nya mobila trygghetslarm som inte bara ökar tryggheten i hemmet utan överallt där användaren rör sig. Lanseringen är ett steg framåt i vår ambition om att skapa en tryggare tillvaro och ett självständigare liv för senioren.

Affärsområdet Doro Phones har fortsatt drabbats av nedstängda marknader, restriktioner och minskad försäljning till följd av pandemin. Även om affärsområdet i sin helhet har påverkats negativt av Covid-19 har vi i Frankrike sett en positiv utveckling och regionen levererade ett starkt kvartal. Däremot ser vi en fortsatt negativ trend i Tyskland där vi presterat under vår målsättning. Som en konsekvens av detta och som en sista del av vårt omstruktureringsprogram har vi påbörjat en omstrukturering av regionen. Med en fortsatt god kostnadskontroll har vi förmått att balansera effekterna av en svagare försäljning, levererat en förbättrad bruttomarginal på 35,1 procent (30,6) och ett starkt rörelseresultat.

I början av kvartalet kommunicerade vi att styrelsen avser att särnotera affärsområdet Doro Care och förberedelserna inför detta är i full gång. Syftet med särnoteringen är att skapa de bästa förutsättningarna för respektive verksamhet att utvecklas mer fördelaktigt och vi tror att en renodling skapar större möjligheter för affärsområdena att fullfölja sin strategi. Arbetet med att separera affärsområdena fortlöper enligt plan med målsättningen att börsnotera Doro Care under det fjärde kvartalet i år. Vi står inför en oerhört spännande och intensiv resa och jag ser fram emot att tillsammans med organisationen skapa bättre förutsättningar för båda affärsområdena att uppnå sin fulla potential.
 
WEBCAST
Doros rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls torsdagen den 29 april kl. 09:00 (CET) där vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie presenterar rapporten. Webbsändningen nås på https://tv.streamfabriken.com/doro-q1-2021. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Doros finansiella webbplats http://www.doro.com/corporate

Telefonnummer:
Sverige: +46 8 50 55 83 52
Storbritannien: +44 33 33 00 92 63 
USA: +1 83 35 26 83 47
Frankrike: +33 170 75 07 18

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/