Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kallelse till årsstämma 2021

14:00 / 19 March 2021 Doro Press release

Aktieägarna i Doro AB (publ) org. nr. 556161–9429 (Bolaget) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021. Den fortsatta covid-19 pandemin gör att årsstämman kommer att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 21 april 2021 samt dels senast onsdagen den 28 april 2021 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i årsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 23 april 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren.

Länk till Anmälan och poströstning (kräver svenskt Bank-ID).

POSTRÖSTNINGSFÖRFARANDE FÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 I KORTHET

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen för Doro AB beslutat om att tillämpa extraordinära mötesförfaranden enligt 22 § i Lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 29 april 2021, men inga aktieägare, ombud eller andra externa personer kan delta personligen.

Aktieägare kommer endast att kunna delta på årsstämman genom att i förväg rösta på förslagen på årsstämman samt skicka frågor till Bolaget.

Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter att årsstämman avslutats med information om de väsentliga punkter som är godkända, så snart resultatet av poströstningsförfarandet är klart.

Samtliga omröstningsresultat kommer att framgå av stämmoprotokollet. Protokollet kommer att offentliggöras inom två veckor från att årsstämman hållits.

Ett förinspelat vd-anförande kommer publiceras på bolagets hemsida efter årsstämman.

PROCESS FÖR POSTRÖSTNING OCH FRÅGOR

En aktieägare kan utöva sina rättigheter på årsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in frågor till Bolaget.

Aktieägare som avser att delta i årsstämman (via poströstning eller genom att ställa frågor) måste lämna följande information:

 • aktieägarens namn,
 • person- eller organisationsnummer,
 • e-postadress, och telefonnummer.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för årsstämman 2021.

OMBUD M.M:

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till DORO AB (publ), c/o Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma 2021”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.doro.com.

POSTRÖSTNING

Poströstning kommer att kunna genomföras från och med fredagen den 19 mars 2021 till och med onsdagen den 28 april 2021. Aktieägaren kan rösta i förväg på något av följande sätt (se relaterade dokument för formulär, fullmakt och övriga handlingar):

 • Röstning på webbplatsen: Röstning kan göras elektroniskt med svenskt Bank-ID via länken ovan.
 • Röstning via e-post: Röstning kan göras genom att fylla i förhandsröstningsformuläret (se relaterade dokument) och sedan skicka formuläret till följande e-postadress: info@computershare.se, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar (se relaterade dokument).
 • Vanlig post: Röstning kan göras genom att skriva ut och fylla i förhandsröstningsformuläret (se relaterade dokument) och sedan skicka formuläret till Computershare AB, ”Doro AB:s årsstämma 2021”, Box 5267, 102 46 Stockholm, tillsammans med fullmakt och/eller andra behörighetshandlingar.

En aktieägare kan inte ge några andra instruktioner än att välja ett av de alternativ som anges vid varje punkt i poströstningsformuläret. Poströstningen i sin helhet är ogiltig om aktieägaren har försett formuläret med specifika instruktioner och eller villkor eller om förtryckt text ändras eller kompletteras.

Poströstningsformuläret, tillsammans med eventuell bifogad fullmakt och/eller behörighetshandlingar, måste vara Doro tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Röster som mottages senare kommer att bortses från.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet, kontakta Computershare,
telefon 08-518 01 550, vardagar kl. 09:00–16:00.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

DORO AB, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av Bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas; https://www.euroclear.com/.

FRÅGOR

Frågor till Bolaget i samband med årsstämman kan skickas till Doro AB fram till och med måndagen den 19 april 2021, på något av följande sätt:

 • E-post: Frågor kan skickas via e-post till följande e-postadress: agm@doro.com
 • Vanlig post: Frågor kan skickas till Doro AB, ”Doro AB:s årsstämma 2021”, Jörgen Kocksgatan 1B, SE-211 20 Malmö.

Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer och postadress för att frågan ska besvaras. Aktieägaren bör också ange sin e-postadress och telefonnummer.

Frågor från aktieägarna måste ha kommit Doro tillhanda senast måndagen den 19 april 2021 och kommer att besvaras och publiceras senast lördagen den 24 april 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.doro.com, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 24 204 568 aktier och röster i bolaget.

Bolagets innehav av egna aktier uppgår, per dagen för denna kallelses utfärdande, till 206 286 aktier.

BEMYNDIGANDE

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av besluten.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden underteckna protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Verkställande direktörens redogörelse genomlyssnas;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 9. Beslut om ersättningsrapport, bilaga A;
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
 14. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;
 15. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
 16. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier (inkl. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen);
 19. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (inkluderande styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts);
 20. Styrelsens förslag angående ändring av Bolagsordningen;
 21. Stämmans avslutande.

DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161–9429, (Bolaget) föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Inför årsstämman 2021 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Christoffer Häggblom nominerad av Rite Ventures, Erik Durhan nominerad av Nordea Fonder och Lennart Jacobsen, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 13, 14, 15 och 16.

Ordförande vid årsstämman: Advokat Paula Eninge (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara sex (6) utan suppleanter (för närvarande sex). Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 13).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 600 000 (oförändrad) kronor, vice ordföranden ska få ett arvode om 350 000 (oförändrad) kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 250 000 (oförändrad) kronor vardera. Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå enligt följande: ordförande revisionsutskott 80 000 (oförändrad) kronor, ledamot revisionsutskott 40 000 (oförändrad) kronor, ordförande kompensationsutskott 60 000 (oförändrad) kronor, ledamot kompensationsutskott 30 000 (oförändrad) kronor (punkt 14).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 14).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Lennart Jacobsen, Henri Österlund, Towa Jexmark, Cecilia Ardström och Juha Mört. Josephine Salenstedt har avböjt omval. Nyval föreslås av Victor Saeijs. Lennart Jacobsen föreslås som styrelsens ordförande (punkt 15).

Presentation av föreslagna nyval:
Victor Saeijs (1965) föreslås till nyval som ordinarie ledamot. Victor är Regional President, Western Europe, för LEGO Group. Han har tidigare varit Director, Indirect Channels, för Amazon Devices Europe, en del av Amazon.com, Inc. Han innehade ledande befattningar hos Nokia Oyj där han arbetade i Asien och Central- och Östeuropa inom bl a Retail & Channel Management. Valberedningen bedömer Victors samlade erfarenheter inom varumärkesprodukter för konsument (LEGO), e-handel (Amazon) och mobiltelefoner (Nokia) som unikt relevant för Doro:s styrelse. Victor har en masterutbildning i Affärsteknik från University of Twente. Victor är nederländsk medborgare och är baserad i Tyskland. Han har inga övriga styrelseuppdrag och äger 0 aktier i Doro. Han bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolagets ledning som de större aktieägarna.

Revisor: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Magnus Willfors. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 15).

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare, av de tio största aktieägarna, som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Minst två representanter krävs. Om det på grund av röstnedläggelse tre representanter ej utses bland de tio största aktieägarna, förblir en position vakant om inte den fylls vid ett senare tillfälle av representanten för en berättigad aktieägare.

Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre

 • en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen),
 • en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen),
 • en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
 • valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

 • förslag till stämmoordförande,
 • förslag till styrelseledamöter,
 • förslag till styrelseordförande,
 • förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. Ersättning för utskottsarbete,
 • förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
 • förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen (punkt 16).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161–9429, (Bolaget) föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Bolagets begräsning, att vid var tid endast äga högst 10 % av totalt antal utestående aktier i Bolaget, gäller även vad avser aktier som Bolaget erhåller genom en eventuell nyemission.

Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller bestämmelse som avses i 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner/emissioner till en potentiell ägare av ett förvärvsobjekt eller till en ny investerare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER OCH BEMYNDIGANDE AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

 1. Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161–9429, (Bolaget) föreslår att årsstämman beslutar att

bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet medföljande villkor:

 1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2022.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas av Bolagets dotterbolag ska vid beräkningen anses som Bolagets.
 4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ OMX Stockholm.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för Bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa. Styrelsen bemyndigas även att återköpa aktier i syfte att senare överlåta dessa till en eller flera förvärvare som inte tidigare är aktieägare i Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

 1. Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161–9429, (Bolaget) föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.

 1. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
 2. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på NASDAQ OMX Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
 4. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom eller genom kvittning.
 5. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Upplysningsvis kommer på bolagsstämman att redogöras för hur många aktier Bolaget innehar vid tidpunkten för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Överlåtelse av egna aktier inom ramen för av Bolaget införda incitamentsprogram skall genomföras med stöd av bolagsstämmans beslut avseende respektive incitamentsprogram och faller således inte inom föreslaget bemyndigande.

Om överlåtelse inte sker enligt ovan, skall Bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av Bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (Antagna vid årsstämman 2020 i sin helhet)

Styrelsen föreslår nedan riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och övriga medlemmar av koncernledningen (Riktlinjerna). Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode omfattas också av dessa riktlinjer. För ersättningar som avtalats efter årsstämman 2020 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter, skall Riktlinjerna tillämpas. Ersättningar som beslutas av bolagsstämman omfattas inte av Riktlinjerna. Vad avser anställningsförhållanden som regleras av andra regler än de svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, anpassningar ske för att tvingande sådana regler eller fast lokal praxis upprätthålls. Det övergripande syftet med dessa Riktlinjer skall, så långt det är möjligt, tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
För att Doro på ett framgångsrikt sätt skall kunna implementera genomförandet av bolagets affärsstrategi som beskrivs på hemsidan och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, krävs att bolaget kan rekrytera och behålla samt fortsatt motivera kvalificerade medarbetare.

Ersättningen till ledande befattningshavare och anställda i Doro Group skall både på kort och lång sikt återspegla individens prestation, beteende och dennes ansvar. Vid bedömningen av VD:s och koncernledningens prestationer, i förhållande till ett antal av förutbestämda väl definierade mål (både individuella, avdelningsvis och för en grupp), tillämpar Doro en strukturerad process för att korrekt kunna bedöma prestationen. Denna process tar inte bara hänsyn till ”vad" som levereras utan också "hur" det levereras, dvs. prestation i kombination med beteende. Beslut om utbetalning av ersättning ska endast fattas, baserat på de riktlinjer som anges i policyer och instruktioner. Diskriminering som hänför sig till faktorer som ras, kön, ålder, religiös eller etnisk tillhörighet är under inga omständigheter tillåtna.

Ersättningen till ledande befattningshavare och anställda består normalt av

 • Fast baslön
 • Kortfristig rörlig ersättning som betalas kontant (nyckelpersoner)
 • Möjligheten att delta i långsiktiga incitamentplaner (nyckelpersoner) och
 • Pension och andra sedvanliga förmåner

Den fasta baslönen skall bestå av en fast årlig kontant lön som motsvarar en ersättning för rollen och positionen. Ersättningens storlek påverkas av: komplexiteten i arbetet, ansvar, prestation, lokala marknadsförhållanden och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Eftersom den fasta lönen ska återspegla prestationen av befattningshavaren är den individuell och differentierad.

En tidsbestämd rörlig ersättning ska baseras på att förutbestämda fastställda mål uppnås och den rörliga ersättningen ska ha ett förutbestämt tak. Resultatet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Ingen ersättning kan betalas ut om det inte finns någon klar koppling till att målen uppnåtts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Ett kortvarigt program med variabel lön har till syfte att säkerställa företagets långsiktiga hållbarhet och
en maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning får inte överstiga den fasta ersättningen till företagets ledande befattningshavare.

Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 30 % av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ för medlem av koncernledningen med det undantaget att för VD, får denna uppgå till 50 %. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter.

Långsiktiga incitamentsplaner
Dessa kan införas för några av bolagets anställda för att skapa förtroende för och engagemang för koncernens långsiktiga finansiella resultat. Upprättande av en långsiktig incitamentsplan föreslås av styrelsen och beslutas vid årsstämman.

Årsstämman 2018 beslutade om ett nytt optionsprogram och emission av teckningsoptioner
(”Optionsprogrammet” som redovisas i på hemsidan www.doro.com. Sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner föreslogs emitteras i Optionsprogrammet som omfattar ledande befattningshavare och övriga anställda. Rätten att teckna teckningsoptioner tillkom det helägda dotterbolaget Doro Incentive AB, för senare överlåtelse av optionerna till anställda i koncernen. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt till Doro Incentive AB. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna har skett till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde (dvs. Optionspremien) beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-formeln. Värderingen av optionerna har utförts av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

Pension och andra förmåner
Pension och andra sedvanliga förmåner syftar till att säkerställa ledande befattningshavare och anställda en lämplig levnadsstandard efter pensionering samt en personförsäkring under anställningstiden.
Pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, skall för VD vara avgiftsbestämda och premierna ska inte överstiga 30 % av den fasta årliga lönen. Begränsningen för övriga medlemmar av koncernledningen medför att pensionsförmåner, omfattas av premiebestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser IPT1. Rörlig lön ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren (gäller Sverige och premiebestämd pension).

Andra förmåner ska vara sedvanliga och underlätta för ledande befattningshavare och anställda att utföra sina uppgifter, till exempel att denne har en företagsbil i enlighet med företagets bilpolicy samt hälso- och sjukvård eller reseförmån.

Uppsägning och avgångsvederlag
Den maximala uppsägningstiden i alla ledande befattningar är i allmänhet sex månader, och i undantagsfall tolv månader, under denna tid kommer löneutbetalningen att fortsätta. Anställdas meddelande om uppsägning följer lokala lagar eller kollektivavtal där det är tillämpligt. Avgångsvederlag ska inte överstiga motsvarigheten i anställningstiden för anställda.

Ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning kan i vissa exceptionella fall utgå. Ersättningen skall i sådant fall kompensera för eventuellt inkomstbortfall och endast utgå för den tid som den ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Högst 60 % av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller. Under alla förhållanden får detta tillämpas under maximalt 18 månader efter anställningens upphörande.

Arvode till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av affärsstrategin och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Berednings- och beslutsprocess
Ett ersättningsutskott finns inom styrelsen och i utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda principer för ersättning till koncernledningen och för styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Nya riktlinjer skall upprättas åtminstone vart fjärde år och läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna gäller alltid tills dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. VD:s ersättning skall beslutas inom ramen för godkända principer av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet. VD:s beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare skall ske inom ramen för fastställda principer och efter att avstämning skett med ersättningsutskottet. Ledamöterna av ersättningsutskottet är oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. VD eller andra personer i koncernledningen, i den mån de berörs av frågorna, närvarar inte vid behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i
ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen i Doro AB (publ), org.nr 556161–9429, (Bolaget) föreslår att årsstämman 2021 i fråga om bolagsordningen fattar beslut om att § 8 ska ha följande tillägg:

12. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

13. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

14. Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman

HANDLINGAR

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats. Styrelsens redovisning av granskning och utvärdering av ersättning och tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen liksom revisorns yttrande om tillämpningen samt uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och revisorn hålls tillgängliga på samma platser.

Malmö i mars 2021
DORO AB (publ)
Styrelsen

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/