Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doros styrelse föreslår utdelning av affärsområdet Doro Care till Doros aktieägare

13:00 / 27 October 2021 Doro Press release

Som tidigare kommunicerats har styrelsen för DORO AB (”Doro”) gett företagsledningen i uppdrag att förbereda en särnotering av affärsområdet Doro Care. Som ett led i denna process har Doro förberett en utdelning av det helägda dotterbolaget Careium AB (publ) (”Careium”), som utgör Doros affärsområde Doro Care.

Styrelsen har idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 22 november 2021 beslutar om utdelning av samtliga aktier i Careium till Doros aktieägare. Avsikten är att notera Careium på Nasdaq First North Growth Market under början av december 2021. En informationsbroschyr med mer information om utdelningsförslaget kommer att publiceras på Doros webbplats, www.doro.com , i god tid före den extra bolagsstämman.

Strategin för Doro har de senaste åren varit att var för sig stärka de två verksamheterna Doro Phones och Doro Care för att skapa de bästa förutsättningarna för verksamheternas fortsatta tillväxt och därmed ett ökat värde för aktieägarna. Under 2020 separerades därför de två verksamheterna i två distinkta affärsområden för att ytterligare förstärka möjligheterna till utveckling.

Styrelsen och koncernledningen i Doro bedömer att Careium nu har uppnått de rätta förutsättningarna för att agera helt självständigt och utvecklas utanför Doro. En utdelning och notering av Careiums aktier bedöms kunna bidra till att Careium kan fortsätta utveckla sin affärsmodell och sitt erbjudande. Bedömningen är därtill att det finns goda förutsättningar för fortsatt värdeskapande genom att bredda Careiums erbjudande till nya kundgrupper, bredda den geografiska täckningen i Europa samt genomföra eventuella strategiska förvärv. Mot denna bakgrund föreslås att Careium delas ut till Doros aktieägare och att dess aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Extra bolagsstämma
Styrelsens förslag om utdelning kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma i Doro måndagen den 22 november 2021. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Förutsatt att extra bolagsstämman beslutar om utdelning av aktierna i Careium väntas Careiums aktier att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market under början av december 2021.

En informationsbroschyr med mer information om utdelningsförslaget kommer att publiceras på Doros webbplats, www.doro.com, i god tid före den extra bolagsstämman.

Preliminär tidplan
Nedan följer en preliminär tidplan för den föreslagna utdelningen och noteringen av aktierna i Careium. Samtliga datum avser 2021.

Omkring 1 november Offentliggörande av informationsbroschyr inför extra bolagsstämma i Doro
12 november Avstämningsdag för deltagande i extra bolagsstämma i Doro
19 november Sista dag för anmälan till extra bolagsstämma i Doro
22 november Extra bolagsstämma i Doro
Under början av december Beräknad tidpunkt för utdelning av, och första dag för handel i, Careiums aktier

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/