Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2019

16:30 / 3 May 2019 Doro Press release

Pressmeddelande
Malmö den 3 maj, 2019

Kommuniké från DORO AB:s (publ) årsstämma 2019

DORO AB:s (publ) årsstämma ägde rum fredagen den 3 maj 2019 kl. 14.00 på Scandic Anglais i
Stockholm. Vid årsstämman beslutades följande:

 • att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018;
 • att utdelning inte ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
 • att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2018;
 • att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter;
 • att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 600 000 kronor till ordföranden, 350 000 kronor till vice ordföranden och 250 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget;
 • att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse Henri Österlund, Josephine Salenstedt och Niklas Savander och förslag genom nyval Lennart Jacobsen och Towa Jexmark till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Jacobsen valdes till styrelseordförande;
 • att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
 • att i enlighet med valberedningens föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har PricewaterhouseCoopers AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Magnus Willfors;
 • att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier;
 • att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

.
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på DORO AB (publ):s
hemsida, https://corporate.doro.com/sv/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)70 519 34 07
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)70 335 84 49
ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 3 maj 2019 klockan 16.30 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/