Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari-mars 2019

08:00 / 3 May 2019 Doro Press release

Press meddelande
Malmö den 3 maj, 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

Bra försäljning och stabilt resultat i omställningen mot tjänster

Januari-mars 2019

  • Nettoomsättningen var 466,2 Mkr (419,6), en ökning med 11,1 procent.
  • Nettoomsättningen för kategorin Produkter var 380,7 Mkr (366,8), en ökning med 3,8 procent. Nettoomsättningen för kategorin Tjänster var 85,5 Mkr (52,7), en ökning med 62,2 procent.
  • Bruttomarginalen minskade till 31,1 procent (33,8). För Produkter minskade bruttomarginalen till 27,4 procent (32,2) och för Tjänster ökade bruttomarginalen till 47,8 procent (44,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 21,2 Mkr (24,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,5 procent (5,9).
  • Periodens resultat efter skatt var 15,4 Mkr (18,6).
  • Resultatet per aktie var 0,65 SEK (0,78).
  • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 19,2 Mkr (32,2).

VD-ord

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 466,2 Mkr (419,6), en ökning med 11,1%, tack vare en positiv utveckling i såväl Produkter som Tjänster. Rörelsemarginalen uppgår i kvartalet till 4,5 procent (5,9).

Under första kvartalet har vi fortsatt att utveckla tjänsteaffären som nu står för drygt 18% av vår totala omsättning Den nya organisationen som lanserades förra året, som riktar in sig mot privata respektive publika kunder, ger positiva effekter. Affären mot den publika sektorn bygger på att vi vinner offentliga upphandlingar, något vi nu hanterar med bättre struktur och erbjudanden.

Den organiska tillväxten för Tjänster uppgår till 10,4 procent för kvartalet, där försäljningsökningen i Norge sticker ut lite extra. Vårt dotterbolag Welbeing som vi förvärvade i juni 2018 fortsätter att driva försäljningstillväxt i Storbritannien. Under perioden har vi bland annat tillsatt en ny landschef med lång branscherfarenhet, vilket vi hoppas ska ge ännu mer resultat på kontraktssidan. Vi fortsätter att föra ut trygghetstjänster för privatpersoner så som Response by Doro. Under kvartalet lanserades tjänsten med en av Nordens största elektronikkedjor Elkjöp/Elgiganten.

Utvecklingen inom vår affärskategori Produkter har varit positiv jämfört med samma period föregående år, trots en fortsatt svag allmän marknad för mobiltelefoner och hemelektronik. Det är ett tecken på att vi har ett starkt varumärke som står sig i konkurrensen. Det är framförallt inom feature phones som vi förstärkt vår position och totalt växte produktförsäljningen med 3,8 procent under perioden.

Vår försäljningsutveckling i USA fortsätter att visa goda tillväxtsiffror, likt de senaste kvartalen. Vår feature phone anpassad för 4G, 7050, är en produkt som fått fäste efter sin lanseringsperiod. Samtidigt ser vi fortsatta utmaningar i Central- och Östeuropa, i synnerhet i Tyskland. Den tyska marknaden har haft en negativ utveckling elva kvartal i rad vilket har drivit fram strukturförändringar hos en av de största elektronikkedjorna och följaktligen haft en negativ påverkan på kvartalet.

Kvartalets omsättningsökning och resultat visar att vi har förmåga att generera ett stabilt kassaflöde trots att vi går igenom en omställningsfas till att bli ett mer tjänstebaserat bolag. Vi fortsätter nu att optimera verksamheten och se över vår organisation ytterligare för att anpassa oss efter rådande marknadsförhållanden.

Fler förvärv inom trygghetstjänster finns också på agendan, och vi utvärderar löpande bolag som skulle kunna passa in i vår struktur. Min bedömning är att vi har både kunskapen och förmågan att driva en konsolidering på den europeiska marknaden. Förvärvet av Welbeing för snart ett år sedan är ett sådant exempel. Nu vill vi gärna se att fler följer.

Prognos

Vi bibehåller tidigare lämnad prognos.

Den övergripande marknaden för mobiltelefoner förväntas vara fortsatt utmanande. Doro har bibehållit och förväntas bibehålla eller öka sina marknadsandelar i seniorsegmentet.

Tjänster växer organiskt och vi jobbar aktivt med olika förvärvsmöjligheter varför vi förväntar oss fortsatt tvåsiffrig procentuell tillväxt i Tjänster för 2019.

Lönsamheten förväntas fortsatt vara på en hälsosam nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)70 519 34 07
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)70 335 84 49
 ir@doro.com
Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via https://edge.media-server.com/m6/p/qfih5y7d eller telefon kl. 9.00 CET den 3 maj 2019. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/
Telefonnummer
Sverige:                               + 46 (0) 8 505 583 52
Frankrike:                             + 33 (0) 1 7075 0718
Storbritannien:                      + 44 (0) 333 300 9272
USA:                                    + 1 646 722 4902

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 08:00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/