Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Bokslutskommuniké, Januari-December 2018

08:00 / 14 February 2019 Doro Press release

Pressmeddelande
Malmö den 14 februari, 2019

Bokslutskommuniké, Januari-December 2018

Förbättrat resultat och kassaflöde

Oktober-december 2018

 • Nettoomsättningen var 554,1 Mkr (560,4), en minskning med 1,1 procent.
 • Nettoomsättningen för kategorin Produkter var 467,9 Mkr (509,1), en minskning med 8,1 procent. Nettoomsättningen för kategorin Tjänster var 86,2 Mkr (51,3), en ökning med 68,0 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 32,6 procent (31,0). För Produkter ökade bruttomarginalen till 29,4 procent (29,3) och för Tjänster ökade bruttomarginalen till 49,8 procent (49,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 38,0 Mkr (34,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,9 procent (6,1).
 • Periodens resultat efter skatt var 25,6 Mkr (22,5).
 • Resultatet per aktie var 1,08 SEK (0,95).
 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 36,1 Mkr (17,8).

Januari – december 2018

 • Nettoomsättningen var 1 906,4 Mkr (1 924,0), en minskning med 0,9 procent.
 • Nettoomsättningen för kategorin Produkter var 1 621,0 Mkr (1 731,3), en minskning med 6,4 procent. Nettoomsättningen för kategorin Tjänster var 285,4 Mkr (192,7), en ökning med 48,1 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 33,4 procent (30,3). För Produkter ökade bruttomarginalen till 31,0 procent (29,0) och för Tjänster ökade bruttomarginalen till 47,4 procent (41,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) var 122,3 Mkr (92,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,4 procent (4,8). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 4,3 Mkr (3,5).
 • Periodens resultat efter skatt var 91,5 Mkr (66,5).
 • Resultatet per aktie var 3,86 SEK (2,83).
 • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 122,5 Mkr (49,3).

VD-ord

2018 fortsatte vi att utveckla vår affär mot att erbjuda marknaden tjänsterelaterade trygghetslösningar. Under året har vi skapat en solid grund att utgå ifrån, en grund som nu möjliggör fortsatt tillväxt i prioriterade segment. Organisationen, som numera är indelad efter privata och offentliga kunder, har fått bättre möjligheter att skapa erbjudanden anpassade efter respektive målgrupps behov.

Tjänster visade fortsatt stark tillväxt under kvartalet, och utgör en allt större andel av omsättningen. Den positiva utvecklingen är framför allt driven av ökad försäljning inom den offentliga sektorn i Sverige, Norge och Storbritannien. Det brittiska telecareföretaget Welbeing är numera vår bas för tjänsteaffären i Storbritannien och bolaget har genererat flera nya affärer under perioden, bland annat ett nytt avtal som innebar att vi fick 3 200 nya användare.

Det är framförallt inom tjänstesegmentet som vi ser intressanta tillväxtmöjligheter, både för konsumenter och den publika sektorn, något som också stöds av marknadstrenderna med en allt större åldrande befolkning. Framöver vill vi utveckla och bredda vårt erbjudande, både på existerande och nya geografiska marknader.

I Sverige har vi genomfört en första lansering av konsumenttjänsten Response by Doro i ett fåtal utvalda butiker. Tjänsten, som kopplar ihop våra mobiltelefoner med larmcentraler och närstående, är en ny trygghetstjänst och vi kommer att göra en bredare lansering av den under första halvåret 2019.

Inom vår affärskategori Produkter bibehåller Doro sin marknadsandel på våra nyckelmarknader. Marknaden i Europa är generellt utmanande. USA sticker ut positivt genom att generera tillväxtsiffror, mycket på grund av att vår feature phone anpassad för 4G, 7050, fått ett bra mottagande.

Våra strategiska initiativ för att optimera verksamheten har fortsatt. Under perioden har lagren i Norden och Frankrike flyttats till vårt nya centrallager i Tjeckien. Lagerkonsolideringen fortsätter under första kvartalet i år. Utöver det har vi implementerat ett nytt affärssystem i stora delar av koncernen vilket skapar förutsättningar för att förbättra vår effektivitet genom hela kedjan.

Sammanfattningsvis så var 2018 året då vi förbättrade vårt rörelseresultat (+33 procent), vårt fria kassaflöde (+148 procent) och vinst per aktie (+37 procent), till stor del tack vare tillväxten och investeringarna i den publika tjänstesektorn. Vi är naturligtvis stolta över det men vi har mer arbete att göra för att nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi ska nu vidareutveckla vad vi har startat. Genom att vara lyhörd för marknadens utveckling och vår målgrupps behov, ser vi fram emot ett spännande 2019.

Prognos

Den övergripande marknaden för mobiltelefoner förväntas vara fortsatt utmanande. Doro har bibehållit och förväntas bibehålla eller öka sina marknadsandelar i seniorsegmentet.

Tjänster växer organiskt och vi jobbar aktivt med olika förvärvsmöjligheter varför vi förväntar oss fortsatt tvåsiffrig procentuell tillväxt i Tjänster för 2019.

Lönsamheten förväntas fortsatt vara på en hälsosam nivå.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)70 519 34 07
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)70 335 84 49

ir@doro.com


Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via https://edge.media-server.com/m6/p/tae6csa5 eller telefon kl. 9.00 CET den 14 februari 2019. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Cirka en timme efter det att presentationen avslutats kommer också en on-demand version av presentationen göras tillgänglig på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/

Telefonnummer
Sverige:                               + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:                            + 33 (0) 1 7075 0712
Storbritannien:                     + 44 (0) 203 364 5374
USA:                                    + 1 855 7532 230

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 08:00 CET.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/