Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro rapporterar tredje kvartalet 2019

08:00 / 25 October 2019 Doro Press release

Pressmeddelande
Malmö den 25 oktober, 2019

Doro rapporterar tredje kvartalet 2019

Strategiskt förvärv stärker Doros erbjudande inom välfärdsteknik

Juli – september 2019

  • Nettoomsättningen var 521,4 Mkr (508,5), en ökning med 2,5 procent.
  • Nettoomsättningen för kategorin Tjänster var 95,9 Mkr (82,1), en ökning med 16,8 procent. Nettoomsättningen för kategorin Produkter var 425,5 Mkr (426,4), en minskning med 0,2 procent.
  • Bruttomarginalen minskade till 31,1 procent (31,5). För Tjänster minskade bruttomarginalen till 42,4 procent (47,3) och för Produkter ökade bruttomarginalen till 28,6 procent (28,4).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 36,5 Mkr, exklusive förvärvs-kostnader om 2,7 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,0 procent. Inklusive förvärvskostnader uppgick EBIT till 33,8 Mkr (33,3) med en rörelsemarginal på 6,5 procent (6,5).
  • Periodens resultat efter skatt var 23,0 Mkr (26,5).
  • Resultatet per aktie var 0,97 SEK (1,12).
  • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 40,8 Mkr (31,4).

VD-ord
Förändringsarbetet till ett tjänstebaserat bolag inom välfärdsteknik fortsätter i hög takt. I och med Doros strategiska förvärv av Centra Pulse and Connect i september står nu tjänsteaffären för 20 procent av Doros omsättning på helårsbasis. Doro är nu marknadsledande inom telecare på tre marknader, Sverige, Norge och Europas största marknad Storbritannien. Det är i linje med vår strategi och vår målsättning att tjänsteaffären ska stå för minst 30 procent av omsättningen.

Inom kategorin Tjänster fortsätter Norge utvecklas starkt och står nu för en stor del av koncernens organiska tillväxt. Den starka tillväxten har dock drivit ökade kostnader för att klara av implementering och larmmottagning av de nya anslutningarna vilket påverkat marginalen negativt. På övriga marknader har vi inte uppnått den tillväxt vi önskat, men vi har sett en positiv trend i Sverige med ett antal nya kontrakt under kvartalet. Att stärka vårt tjänsteerbjudande och vår marknadsposition är fortsatt prioriterat. Vi har därför tillsatt en ny Sverigechef med lång och bred erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom vård och omsorg.

Inom kategorin Produkter ligger omsättningen i nivå med tredje kvartalet föregående år. För att på bästa sätt möta seniorers behov och önskemål lanserade vi i september fem nya telefoner; en ny smartphone, flaggskeppet Doro 8080, och fyra nya feature-telefoner. Seniorer värdesätter både design och prestanda som tar hänsyn till deras behov och ingen, oavsett ålder, ska behöva begränsa sitt liv på grund av teknik. Vi har fått positiv respons från våra kunder, både i detaljhandelsledet och av operatörer, på våra nyheter. Som vi tidigare berättat, tyngs försäljningen inom Produkter dock av certifikatsproblem i Storbritannien, vilket drabbat utvecklingen på den brittiska marknaden signifikant under kvartalet. Problemen är nu lösta men tyvärr ser vi att de kommer att belasta försäljningen även en bit in i fjärde kvartalet. Bortsett från Storbritannien ökade vi under perioden våra marknadsandelar inom seniortelefoner på samtliga större marknader.

Under kvartalet har en ny varumärkesplattform lanserats som bättre speglar det Doro vi idag förvaltar. Nu bygger vi en stark organisation och kultur som stärker innovativt tänkande och engagemang kring att göra livet bättre för våra äldre. Jag ser fram emot vår fortsatta resa tillsammans för att göra Doro till ett uppskattat bolag och varumärke som genererar värde i alla led.

Prognos
Vi bibehåller tidigare lämnad prognos.

Den övergripande marknaden för mobiltelefoner förväntas vara fortsatt utmanande. Doro har bibehållit och förväntas bibehålla eller öka sina marknadsandelar i seniorsegmentet.

Tjänster växer organiskt och vi jobbar aktivt med olika förvärvsmöjligheter varför vi förväntar oss fortsatt tvåsiffrig procentuell tillväxt i Tjänster för 2019.

Lönsamheten förväntas fortsatt vara på en hälsosam nivå.

Doros rapport presenteras via audiocast
Koncernchef och vd Carl-Johan Zetterberg Boudrie och tf. CFO Ronnie Ekman kommenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen börjar kl. 09.00 CEST.

Webbsändningen nås via Doros finansiella webbplats http://corporate.doro.se.

För att delta i telefonkonferensen och kunna ställa frågor muntligen, vänligen ring in på:
Sverige:           +46 8 566 426 51
Storbritannien: +44 333 300 08 04
USA:              +1 63 191 314 22
Frankrike:        +33 170 750 711

Uppge kod: 25544235#

För mer information vänligen kontakta:
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD och koncernchef, +46 (0)70 335 84 49
 ir@doro.com

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08:00 CEST.

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/