Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kallelse till årsstämma 2018

17:30 / 27 March 2018 Doro Press release

Aktieägarna i DORO AB (publ), org. nr. 556161-9429, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 april 2018 klockan 14.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 april 2018 dels senast fredagen den 20 april 2018 klockan 12.00 anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 20 april 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren därom.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i årsstämman görs på bolagets webbplats, www.doro.se eller per telefon 0771-246 400. Privatpersoner kan även anmäla sitt deltagande i årsstämman med post till DORO AB (publ), c/o Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medtas vid årsstämman. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

OMBUD M.M.

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till DORO AB (publ), c/o Computershare AB, ”Doro AB:s Årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.se.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 23 755 255 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).


FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Verkställande direktörens redogörelse;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;
 13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna;
 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor;
 15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
 17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende a) förvärv av egna aktier och b) överlåtelse av egna aktier;
 18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 19. Styrelsens förslag angående ändring av Bolagsordningen;
 20. Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner;
 21. Stämmans avslutande.

DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (PUNKT 10)

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2018 beslutar att vinsten balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2018 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Mark Shay, nominerad av Accendo Capital som valberedningens ordförande, Christoffer Häggblom nominerad av Rite Ventures, Carl Rydin nominerad av Origo Capital och Johan Andsjö, styrelseordförande, adjungerad till valberedningen. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid årsstämman: Magnus Steen (punkt 2).

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer: Antalet styrelseledamöter (inklusive ordföranden) föreslås vara sex (6) utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant (punkt 12).

Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden ska få ett arvode om 450 000 kronor, vice ordföranden ska få ett arvode om 300 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska få arvoden om 200 000 kronor vardera. Ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete (punkt 13).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorn föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13).

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor: Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Johan Andsjö, Lena Hofsberger, Jonas Mårtensson och Henri Österlund. Karin Moberg har avböjt omval. Nyval föreslås av Josephine Salenstedt och Niklas Savander. Johan Andsjö föreslås som styrelsens ordförande (punkt 14).

Presentation av föreslagna nyval:

Josephine Salenstedt (född 1984) är partner hos Rite Ventures och har ca 15 års erfarenhet från teknologiinriktade tillväxtföretag, både som entreprenör och investerare. Josephine har varit styrelseledamot för flera digitala- och e-handelsföretag i tillväxtstadiet och har nyligen varit styrelseordförande i Skincity, ett renodlat e-handelsföretag och den nordiska marknadsledaren för professionell hudvård. Övriga styrelseuppdrag är i Capron Holding AB och Cidro Finans AB. Hon har en mastersexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Josephine Salenstedt äger indirekt aktier i Doro genom Rite Ventures (2 387 057 aktier) och anses vara beroende till bolagets större aktieägare och oberoende i förhållande till bolaget.

Niklas Savander (född 1962) verkar för närvarande som rådgivare till Private Equity (PE)- och Venture Capital (VC)-industrin. Utöver sin rådgivande roll är han styrelseordförande eller styrelseledamot i flera PE- och VC-ägda bolag. Niklas Savander tjänstgjorde 2014-2015 som VD och koncernchef för Elekta AB, världsledande vad gäller att tillhandahålla mjukvara för strålbehandling och mjukvarulösningar för cancervård. Innan dess tillbringade han 16 år inom Nokia Corporation i flera olika ledande roller, varav den senaste som COO för hela företaget. Niklas har också stor erfarenhet som styrelseledamot och var varit styrelseordförande i Nebula Oy, vice styrelseordförande i Tamfelt Oy och styrelseledamot i NokiaSiemensNetworks BV, Symbian Ltd med flera. Nuvarande styrelseuppdrag infattar Cint AB (Styrelseordförande), Zervant Oy (Styrelseordförande), Klarna Bank AB och Verne Global Ltd. Han har en mastersexamen i internationell marknadsföring från Hanken, Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt mastersexamen från Tekniska Högskolan i Helsingfors. Niklas Savander äger för närvarande inga aktier i Doro och anses oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

Revisor: Omval föreslås av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Magnus Willfors. Valberedningens förslag är i överensstämmelse med styrelsens rekommendation (punkt 14).

Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter som representerar bolagets till röstetalet största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och de kommer snarast därefter att kontaktas av bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse representant i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex (6) månader före årsstämman. Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara representanten för den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre

 1. en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen),
 2. en nominerande aktieägare önskar ersätta sin representant i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen),
 3. en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Doro så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
 4. valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller representant för aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Doro.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

 1. förslag till stämmoordförande,
 2. förslag till styrelseledamöter,
 3. förslag till styrelseordförande,
 4. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt ev. ersättning för utskottsarbete,
 5. förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
 6. förslag till beslut om principer för inrättande av valberedningen (punkt 15).

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 16)

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2018 beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget. Styrelsen ska äga rätt att besluta att nyemission ska ske mot kontant betalning och/eller bestämmelse som avses i 13 kap. 5 § första stycket punkt 6 aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner/emissioner till en potentiell ägare av ett förvärvsobjekt eller till en ny investerare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER OCH BEMYNDIGANDE AVSEENDE ÖVERLÅTELSE (PUNKT 17 a och b)

 1. Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2018 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:
 1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas av Bolagets dotterföretag ska vid beräkningen anses som Bolagets.
 4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ OMX Stockholm.

Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för Bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa. Styrelsen bemyndigas även att återköpa aktier i syfte att senare överlåta dessa till en eller flera förvärvare som inte tidigare är aktieägare i Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 1. Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2018 beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, fram till årsstämman 2019.

 1. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
 2. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Överlåtelse får ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten.
 4. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen i samband med förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för överlåtna aktier i samband med företagsförvärv får erläggas med apportegendom eller genom kvittning.
 5. Styrelsen äger besluta om övriga villkor för överlåtelsen.

Upplysningsvis kommer på bolagsstämman att redogöras för hur många aktier Bolaget innehar vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.
Överlåtelse av egna aktier inom ramen för av Bolaget införda incitamentsprogram skall genomföras med stöd av bolagsstämmans beslut avseende respektive incitamentsprogram och faller således inte inom föreslaget bemyndigande.

Om överlåtelse inte sker enligt ovan, skall Bolaget äga rätt att besluta om indragning av aktierna genom minskning av bolagets aktiekapital utan återbetalning till aktieägarna.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 18)

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2018 beslutar om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska hänsyn tas till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig kontant ersättning (innefattande även eventuell bonus), vilken ska ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till bolagets uppsatta resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning till Bolagets ledande befattningshavare får ej överstiga den fasta ersättningen till bolagets ledande befattningshavare. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen ska i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid uppsägning från Bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall ska ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida ska inget avgångsvederlag utgå.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 19)

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman 2018 i fråga om bolagsordningen fattar beslut om att § 5 och § 8 ska ha följande lydelse.

§5
Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Föregående lydelse:
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
               
§ 8
Bolagsstämma ska hållas antingen i Malmö eller i Stockholm, efter styrelsens bestämmande.

Föregående lydelse:
Bolagsstämma ska hållas antingen i Lund eller i Stockholm, efter styrelsens bestämmande.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER (PUNKT 20)

Styrelsen i DORO AB (publ), org.nr 556161-9429, (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman 2018 beslutar om ett nytt optionsprogram och emission av teckningsoptioner (”Optionsprogrammet”). Avsikten är att Optionsprogrammet implementeras direkt efter offentliggörande av den andra delårsrapporten 2018.

Bakgrund och motiv
Styrelsen anser det vara i bolagets och aktieägarnas intresse att ledande befattningshavare och andra anställda inom Doro-koncernen görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i ett nytt optionsprogram. Anledningarna till förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos bolagets ledande befattningshavare och andra anställda genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktie under den period som Optionsprogrammet omfattar.

Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att Optionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning, överlåtelse och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna
Sammanlagt högst 1 000 000 teckningsoptioner föreslås emitteras i Optionsprogrammet som omfattar ledande befattningshavare och övriga anställda enligt vad som följer nedan. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Doro Incentive AB, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Doro Incentive AB.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde (dvs. optionspremien) beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-formeln. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Överlåtelser av teckningsoptioner till deltagare i Optionsprogrammet får ske i enlighet med nedanstående fördelning.

Kategori Totalt max antal optioner Antal personer i kategorin
1 – VD 210 000 En person
2 – CFO 140 000 En person
3 – Övriga i koncernledningen 490 000 (varav ingen enskild deltagare kan erhålla fler än 70 000) Omkring 7 personer
4 – Övriga anställda 160 000 (varav ingen enskild deltagare kan erhålla fler än 12 000) Omkring 14 personer

Totalt kan inte fler än 1 000 000 optioner tilldelas inom ramen för Optionsprogrammet. Följande tilldelningsprinciper ska gälla när styrelsen tilldelar teckningsoptionerna (gäller samtliga kategorier och samtliga personer inom varje kategori):

 1. 60 % av teckningsoptionerna ska tilldelas som en bastilldelning för varje deltagare, och
 2. 40 % av teckningsoptionerna ska tilldelas baserat på personens aktieinnehav i bolaget.

För att erhålla full tilldelning enligt punkt b) ovan krävs ett aktieinnehav vid implementeringen av Optionsprogrammet om 30 000 aktier (kategori 1), 12 000 aktier (kategori 2), 6 000 aktier (kategori 3) respektive 1 000 aktier (kategori 4).

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Doro AB (publ) under antingen tvåveckorsperioden efter offentliggörande av den andra delårsrapporten 2021 eller tvåveckorsperioden efter offentliggörande av den tredje delårsrapporten 2021 (innebärande en intjäningsperiod om minst tre år), till en kurs motsvarande det högre av (i) 63,80 kronor och (ii) 133 procent av Doro-aktiens volymviktade genomsnittspris enligt Nasdaq Stockholm under en period om 10 på varandra följande handelsdagar med början på dagen för offentliggörande av den andra delårsrapporten för 2018. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmast helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utnyttjas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Doro AB (publ) går upp i annat bolag.

I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska Doro Incentive AB förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Doro-koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna. Vidare kommer deltagaren gentemot Doro Incentive AB åta sig att, under Optionsprogrammets löptid, inte sälja aktier som deltagarens tilldelning av teckningsoptioner baseras på (så kallad lock-up).

Vidare kommer bolaget, för att uppmuntra deltagande i Optionsprogrammet, att göra en engångsbonusbetalning till deltagarna i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna, vilken efter skatt motsvarar respektive deltagares fulla kostnad för att förvärva teckningsoptionerna. Optionspremien som betalas vid överlåtelsen av teckningsoptionerna kommer att motsvara marknadsvärdet av teckningsoptionen, varför det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för koncernen i samband med en sådan överlåtelse (dock att engångsbonusutbetalningen är föremål för inkomstbeskattning samt sociala avgifter).

Såvitt gäller anställda bosatta utanför Sverige förutsätter deltagande dels att överlåtelse av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Utspädningseffekter och kostnader etc.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner medför en högsta sammanlagd utspädning om cirka 4,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget räknat efter fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna. Det finns inga andra utestående optionsprogram i bolaget.

Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner överlåts till deltagarna, engångsbonusbetalning avseende samtliga teckningsoptioner och ett underliggande värde per teckningsoption om 4,00 kronor (beräknat enligt nedan) beräknas bolagets kostnad för programmet uppgå till cirka 13,1 miljoner kronor (inkl. sociala kostnader). Därutöver uppskattas de totala rådgivarkostnaderna för Optionsprogrammet inte överstiga 0,5 miljoner kronor under Optionsprogrammets löptid. Optionsprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Doro-koncernens nyckeltal, utöver utspädningseffekten enligt ovan.

Marknadsvärdet för teckningsoptionerna, baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 44,00 kronor, är 4,00 kronor per teckningsoption, vid antagande av en lösenkurs om 63,80 kronor per aktie. Black & Scholes-formeln har använts för värderingen med antagande om en volatilitet om 30 procent.

Beredning av förslaget
Förslaget har beretts av styrelsen vid styrelsemöten i mars 2018 och styrelsen ska verkställa beslutet enligt ovan att emittera teckningsoptioner.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Fullständigt förslag
Det fullständiga förslaget för Optionsprogrammet och beslutet att emittera teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga senast tre veckor före årsstämman på bolagets webbplats och på bolagets kontor i enlighet med de uppgifter som anges i kallelsen.

                                                          ______________________________

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, www.doro.se, senast tre (3) veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.se.

      

Aktieägarna hälsas välkomna till årsstämman!

Lund i mars 2018 DORO AB (publ) Styrelsen

Doro_SE_180327

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/