Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro AB inleder återköp av egna aktier och kommer därmed rekommendera årsstämman att inte lämna utdelning

08:30 / 16 February 2018 Doro Press release

Pressmeddelande
Lund den 16 februari, 2018


Doro AB (“Doro” eller “Bolaget”) har beslutat att genomföra ett återköpsprogram för sammanlagt upp till 25 MSEK, vilket är i nivå med föregående års utdelning, fram till och med den 26 april 2018. Styrelsen har även beslutat att inte föreslå någon utdelning för 2017. Syftet är att skapa flexibilitet i Bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera Bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda Bolagets kassa. Återköpsprogrammet tillåter att aktieåterköp genomförs under den kommande stängda perioden inför publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet enligt definitionen i EU:s Marknadsmissbruksförordning. Återköpsprogrammet kommuniceras i enlighet med gällande bestämmelser.

Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpsprogrammet kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Bolagets aktier oberoende av och utan inflytande från Doro med hänsyn till den tidpunkt återköpen sker.

Det återköpsprogram som styrelsen nu beslutat om ska uppfylla följande villkor:

  1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.
  2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 19 februari 2018 till och med den 26 april 2018.
  3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  4. Aktier för sammanlagt maximalt 25 MSEK får återköpas.
  5. Maximalt får 2 375 525 aktier återköpas. Bolaget får dock inte vid någon tid inneha mer än 10 procent av Bolagets aktier.
  6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen genomför detta återköp enligt det mandat som gavs på årsstämman 2017. Det totala antalet registrerade aktier i Doro AB uppgår till 23 755 255. Bolaget äger per idag inga egna aktier.

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Robert Puskaric, ir@doro.com

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick totala intäkter till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com

Besök Doro på www.doro.se

Denna information är sådan information som Doro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.30 CET.

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/e4e2c350-6d5b-452d-92d7-34c0a64b5411

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/08a00d5e-badf-4be7-b810-6945b10c125c

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/