Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari-september 2018

08:00 / 19 October 2018 Doro Press release

Pressmeddelande
Malmö den 19 oktober, 2018

Delårsrapport januari-september 2018

Förvärvsdriven tillväxt och förbättrad lönsamhet

Juli - september 2018

  • Nettoomsättningen var 508,5 Mkr (465,3), en ökning med 9,3 procent.
  • Nettoomsättningen för kategorin Produkter var 426,4 Mkr (416,5), en ökning med 2,4 procent. Nettoomsättningen för kategorin Tjänster var 82,1 Mkr (48,8), en ökning med 68,2 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 31,5 procent (29,4). För Produkter ökade bruttomarginalen till 28,4 procent (27,8) och för Tjänster ökade bruttomarginalen till 47,3 procent (42,3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) var 33,3 Mkr (21,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5 procent (4,6). Rörelseresultatet inkluderar omstruktureringskostnader på 4,3 Mkr (1,3).
  • Periodens resultat efter skatt var 26,5 Mkr (15,7).
  • Resultatet per aktie var 1,12 SEK (0,66).
  • Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 31,4 Mkr (6,4).

Prognos

Oförändrad outlook: Våra förväntningar för 2018 är en försäljning i intervallet 1,9 – 2,0 Mdkr och ett rörelseresultat (EBIT) i intervallet 105 – 135 Mkr, inklusive Welbeing men exklusive eventuellt ytterligare förvärv och omstruktureringskostnader.

VD-ord

Under kvartalet ökade Doros omsättning med 9,3 procent och bruttomarginalen steg med 2,1 procentenheter jämfört med samma kvartal förgående år. Inom vår kategori Tjänster ökade omsättningen med 68,2 procent. Utvecklingen är stabil på samtliga marknader och integreringen av det brittiska telecareföretaget Welbeing går enligt plan. Under perioden har vi också deltagit i ett antal upphandlingar i Norden med positivt utfall. Trots en fortsatt vikande marknadsutveckling för mobiltelefoner i framförallt Europa, ökade försäljningen i affärskategorin Produkter med 2,4 procent. Det är särskilt i USA som vi ser ökad tillväxt, mycket på grund av en lyckad införsäljning av vår nya smarta feature phone, Doro 7050. Tillsammans med lanseringen av motsvarigheten för den europeiska marknaden, Doro 7060, hoppas vi kunna ta ytterligare marknadsandelar och förstärka vår position som ledare inom seniorsegmentet.

Vår marknad utvecklas i takt med digitaliseringen. Uppkopplade och smarta hem blir allt vanligare och våra äldre blir naturligt exponerade mot den nya tekniken. Vi kartlägger och mäter kontinuerligt vårt marknadsunderlag. Doro genomförde nyligen en bred europeisk studie som mätte äldres inställning till digital teknik i vardagen. Den visade tydligt att vår målgrupp har ett stort, och växande, intresse för smarta lösningar som kan underlätta för kommunikation och ge större trygghet i hemmet. Resultatet befäster att Doros strategiska inriktning, som går ut på att erbjuda kompletta tjänsterelaterade lösningar för seniorer, svarar mot marknadens behov.

Under perioden har vi tagit flera strategiska initiativ som ligger i linje med vår uttalade plan. Koncernledningen har förstärkts med tre nya medlemmar och verksamheten delas nu in i två fokusområden - privata och offentliga kunder. Den nya indelningen innebär att varje fokusområde får ansvar för både produkter och tjänster riktat mot respektive kundgrupp. Vi fortsätter även att utveckla vår tjänsteaffär på de marknader där Doros varumärke redan har en stark position mot seniormålgruppen. Response by Doro, vår tjänst kopplat till larmcentraler, är redo för lansering under fjärde kvartalet. Som ytterligare ett led i vår strategiska inriktning har vi flyttat vårt huvudkontor till Malmö. Nya och större lokaler innebär att vi har kunnat slå ihop ett flertal kontor som sysslar med både produkter och tjänster. Vi kan nu utgå från en större gemensam plattform vilket ger förutsättningar för att kunna driva på vår transformation med högre fart.

Vi arbetar samtidigt med att effektivisera vår kostnadsbas. Under kvartalet har vi påbörjat en centralisering av lagerverksamheten. Från att tidigare ha utgått från åtta lagercenter i Europa, kommer vi i fortsättningen endast ha ett större lager i Tjeckien. Det svenska lagret har redan flyttat och övriga följer efter inom kommande månader. Det tidigare kommunicerade omställningsprogrammet för organisationen fortlöper enligt plan. Vi jobbar för att accelerera utvecklingen av vår tjänsteaffär vilket kommer kräva nya kompetenser och resurser.

Robert Puskaric, vd och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)70 519 34 07
Carl-Johan Zetterberg Boudrie, CFO, +46 (0)70 335 84 49
 ir@doro.com
Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via https://edge.media-server.com/m6/p/mw3yr7ht eller telefon kl. 9.00 CET den 19 oktober 2018. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Carl-Johan Zetterberg Boudrie kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet finns tillgängligt i förväg på https://corporate.doro.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/presentationer/.
Telefonnummer
Sverige:                               + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:                            + 33 (0) 170 750 725
Storbritannien:                     + 44 (0) 203 364 5374
USA:                                    + 1 855 7532 230

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige.

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08:00 CET.


  
  
 Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/