Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari-juni 2017

08:00 / 13 July 2017 Doro Press release

Doro AB
Halvårsrapport

Delårsrapport januari-juni 2017

Lund, 2017-07-13 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ökat resultat och stärkta
marginaler 

April – juni 2017

 -- Nettoomsättningen var 446,0 Mkr (473,5), en minskning med 5,8 procent.
   Exklusive USA och Kanada ökade nettoomsättningen med 5,5 procent
 -- Rörelseresultatet (EBIT) var 19,1 Mkr (4,2), vilket motsvarar en
   rörelsemarginal på 4,3 procent (0,9). Rörelseresultatet inkluderar
   omstruktureringskostnader på 2,2 Mkr (4,9)
 -- Orderingången minskade med 6,4 procent till 442,2 Mkr (472,3)
 -- Orderboken vid periodens slut uppgick till 278,7 Mkr (273,7)
 -- Periodens resultat efter skatt var 15,3 Mkr (1,2)
 -- Resultatet per aktie var 0,65 SEK (0,05)
 -- Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var -1,4 Mkr (-10,1)

Prognos
Oförändrad outlook: Våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och
EBIT kommer att öka jämfört med 2016. 

VD-ord
Doros försäljningsutveckling varierade mellan de olika regionerna under andra
kvartalet, medan resultatet fortsatte att förbättras. Omsättningen under andra
kvartalet minskade med 5,8 procent till 446,0 Mkr (473,5), medan tillväxten
exklusive USA och Kanada var positiv med en försäljningsökning på 5,5 procent.
Orderingången minskade 6,4 procent till 442,2 Mkr (472,3), medan orderboken
stärktes 1,8 procent. Förbättringen av resultatet fortsatte under andra
kvartalet, bruttomarginalen ökade till 39,1 procent (36,4). Jag ser en ökad
stabilitet i vårt resultat och kassaflöde som gjorde det möjligt att höja
soliditeten. 

Doro Care, som vi sedan årsskiftet särredovisar som en egen region, ökade sin
omsättning med 7,7 procent på jämförbar bas, med stöd av en stark utveckling i
Tyskland och en stabil nivå för den abonnemangsbaserade verksamheten i Norden.
Totalt visade Doro Care betydligt förbättrade marginaler, till stor del tack
vare genomförda effektiviseringar. Vård och omsorg genomgår en snabb utveckling
mot digitalisering, där uppkopplade sensorer och apparater, molnbaserade
verktyg och artificiell intelligens används allt mer. Vår strategi för Care är
att över tid kunna erbjuda ett fullödigt sortiment av produkter och tjänster
för det nya digitala ekosystemet inom vård och omsorg. 

Även i andra kvartalet minskade försäljningen i region USA och Kanada jämfört
med andra kvartalet ifjol, men ökade jämfört med det föregående, första,
kvartalet. Vår bedömning är att jämförelsetalen kommer att gradvis förbättras
under andra halvåret. Den åtgärdsplan vi initierat, som bland annat ska stärka
vårt produkterbjudande, ger förutsättningar för att åter etablera en stabil
nivå för försäljningen i USA på sikt. 

Utvecklingen på våra marknader under andra kvartalet var delvis utmanande, med
låg eller ingen tillväxt i detaljhandeln (sällanköpsvaror) på flera av våra
marknader. Vi lyckades emellertid öka vår försäljning i fyra av sju regioner,
inklusive vår största region DACH där försäljningen ökade 24,1 procent. 

Efter en grundlig översyn av våra arbetssätt och processer har vi inlett
genomförandet av en rad åtgärder för att genomgående öka effektiviteten och
minska kostnaderna i verksamheten. De tidiga indikationerna är positiva och vi
räknar med att kunna lämna mer information om utfallet senare under året. 

Förberedelserna är igång inför den viktiga IFA-mässan i Berlin i början av
september. Vi har goda förhoppningar om att få ett lika positivt gensvar på
våra produkter och innovationer i Berlin som det vi fick under Mobile World
Congress i Barcelona tidigare i år. 

Doros position inom seniorsegmentet är fortsatt stark och vår bedömning är att
vi försvarar våra marknadsandelar väl. Framför oss ser jag många spännande
möjligheter att utveckla och stärka vårt erbjudande och vår marknadsposition
ytterligare. Med utfallet för första halvåret i hand håller vi vår outlook för
2017 oförändrad: våra förväntningar för 2017 är att både försäljning och EBIT
kommer att öka jämfört med 2016. 

Robert Puskaric, vd och koncernchefFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via
http://edge.media-server.com/m/p/j5gzg5cb eller telefon kl. 9.00 CET den 13
juli 2017. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Magnus Eriksson
kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet
finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/blog/hp-doro-webcast. 

Telefonnummer
Sverige:                + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:              + 33 (0) 170 750 712
Storbritannien:           + 44 (0) 203 364 5374
USA:                  + 1 855 7532 230Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i eget boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och
aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick nettoomsättningen till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). 

 www.doro.comDenna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom försorg av ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande torsdagen
den 13 juli 2017 kl. 8.00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/