Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Bokslutskommuniké 2016

08:00 / 17 February 2017 Doro Press release

Doro AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2016

Lund, 2017-02-17 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Det fjärde kvartalet tyngdes av
tidigare annonserade omstruktureringskostnader. Stark orderbok och
bruttomarginal inger dock tillförsikt framöver. Oktober–december 2016

 -- Nettoomsättningen var 599,4 Mkr (622,6), en minskning
   med 3,7 procent.
 -- Rörelseresultatet (EBIT) inklusive omstruktureringskostnader på 20,6 Mkr
   var 20,3 Mkr (58,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,4 procent
   (9,4).
 -- Orderingången uppgick till 572,3 Mkr (527,5), en ökning
   med 8,5 procent.
 -- Orderboken vid periodens slut var 307,8 Mkr (193,7).
 -- Periodens resultat efter skatt var 11,4 Mkr (42,4).
 -- Resultatet per aktie efter skatt var 0,49 SEK (1,82).
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 50,2 Mkr (32,1).

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning för 2016 på SEK 1,00 (-)
per aktie. 

VD-ord
Det jag har sett under mina första veckor på Doro, efter att ha träffat Doros
medarbetare och kunder, har övertygat mig om att organisationen har den
kompetens som behövs för att kunna fortsätta att utvecklas, möta kundernas
förväntningar och stärka sin position ytterligare på sin växande nischmarknad.
Mina första uppgifter blir att få verksamheten i Doro Care tillbaka på spåret,
fokusera på koncernens effektivitet, korta utvecklingstiderna och samtidigt
utveckla bolagets tillväxtstrategi ytterligare. 

Försäljningen i Doro Care har påverkats negativt av det försenade ramavtalet
med SKL, samtidigt har dock återkommande intäkter på tolv månaders sikt ökat
med 138 procent. Inom Consumer Devices har försäljningen varit god men en
jämförelse med motsvarande kvartal 2015 är ofördelaktig då det var ett
exceptionellt starkt kvartal. Försäljningen ökade med 7,1 procent under helåret
2016, men minskade med 3,7 procent i det fjärde kvartalet. 

Förvärvet av Trygghetssentralen och satsningar för att stärka produktportföljen
ledde till en ökning av bruttomarginalen till 42,1 procent i det fjärde
kvartalet (38,5 för Q4 2015). Styrkan i vår befintliga produktportfölj speglas
i orderboken, som uppgick till 307,8 Mkr i slutet av 2016, en ökning med 58,9
procent jämfört med föregående år. 

EBIT för fjärde kvartalet påverkades negativt av omstruktureringskostnader som
främst var relaterade till arbetet med att koncentrera ledningen och forskning
& utvecklingsverksamheten till huvudkontoret i Lund. En lägre nivå när det
gäller antalet nya kontrakt för Doro Care och en högre avskrivningstakt på
grund av produktrationaliseringar spelade också in. EBIT-marginalen var 2,4
procent för året som helhet och 3,4 procent för fjärde kvartalet. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var 50,2 Mkr
(32,1). Förbättringen var en följd av ett större fokus på likviditetsplanering
och omförhandlingar av leverantörsavtal. 

Blickar vi framåt är våra förväntningar för 2017 att såväl försäljning som EBIT
kommer att öka jämfört med 2016. 

Robert Puskaric, vd och koncernchefFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Puskaric, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Magnus Eriksson, CFO, +46 (0)46 280 50 06

Doros rapport presenteras via audiocast
Analytiker, investerare och media är välkomna att delta i presentationen via
http://edge.media-server.com/m/p/yc92rix6 eller telefon kl. 9.00 CET den 17
februari 2017. Doros VD och koncernchef Robert Puskaric och CFO Magnus Eriksson
kommer att hålla presentationen och svara på frågor. Presentationsmaterialet
finns tillgängligt i förväg på http://corporate.doro.com/blog/hp-doro-webcast. 

Telefonnummer
Sverige:                + 46 (0) 8 505 564 74
Frankrike:              + 33 (0) 170 750 712
Storbritannien:           +44 (0) 203 364 5374
USA:                  + 1 855 7532 230Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2016
uppgick totala intäkter till 1 959 miljoner kronor (205 miljoner euro). 

www.doro.comDenna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom försorg av kontaktpersonerna ovan, för offentliggörande fredagen den 17
februari 2017 kl. 8.00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/