Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2016

17:00 / 3 May 2016 Doro Press release

Doro AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2016

Lund, 2016-05-03 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 3 maj 2016 beslutades följande:


• att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning 
• att till förfogande stående vinstmedel, 291 710 178 kronor, skulle överföras
i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören 
• att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter
• att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå
med 450 000 kronor till ordförande och 200 000 kronor till övriga ledamöter som
inte är anställda i bolaget 
• att genom omval utse Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg, Lena
Hofsberger och Henri Österlund till ordinarie styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma och att genom nyval utse Johan Andsjö och
Magnus Mandersson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Magnus Mandersson valdes till styrelseordförande 
• att genom omval utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor intill
slutet av nästa årsstämma 
• arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma
hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning 
• att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende
nyemission av aktier 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv
av egna aktier 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare 

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på Doros hemsida, www.doro.se 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Magnus Eriksson, +46 (0) 46 280 50 06

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer - erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och
smartphones, mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud.
Dotterbolaget Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och
funktionshindrade personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag
och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015
uppgick nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro).
www.doro.com 

Besök Doro på www.doro.se
Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 3 maj 2016, kl 17:00 CEST.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/