Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro centrerar ledningsgruppen till Lund, förbereder ett VD-byte och ändrar prognosen

08:00 / 8 December 2016 Doro Press release

Doro AB
Börsmeddelande

Doro centrerar ledningsgruppen till Lund, förbereder ett VD-byte och ändrar
prognosen

Lund, 2016-12-08 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
 -- Ledningsgruppen, inclusive VD, centreras till Doros huvudkontor i Lund,
   Sverige.
 -- Jérôme Arnaud lämnar Doro men fortsätter som VD till dess att den redan
   initierade rekryteringsprocessen är avslutad.
 -- Omstruktureringskostnader om cirka 21 Mkr kommer att belasta resultatet i
   fjärde kvartalet. Dessa kostnader, som är av engångskarraktär, är
   relaterade till det planerade VD-bytet, stängningen av ett FoU-kontor i
   Frankrike och viss personaloptimering i Sverige.
 -- Rörelseresultatet (EBIT), inklusive engångseffekter avseende
   omstruktureringskostnader för helåret 2016, förväntas uppgå till 40 - 50
   Mkr, vilket innebär en ändring av vår tidigare prognos om ett något lägre
   rörelseresultat än utfallet för 2015.

Trots att Doro har levererat imponerande resultat tack vare sin förmåga att
vara en föregångare på mobiltelefonmarknaden för äldre, har styrelsen
analyserat och diskuterat målsättningen att ytterligare öka innovationstakten
och integrationen av hårdvaru- och trygghetslarmsaktiviteterna. Styrelsen
strävar också efter att förbereda företaget för nästa fas i dess strategiska
utvecklingen. 

Doros produkter når ut till över 40 länder idag, vilket gör företaget till den
enda globala aktören inom segmentet mobiltelefoner för äldre. För att hantera
komplexiteten i Doros internationella närvaro, driva tillväxten på existerande
marknader och utöka vår närvaro till nya marknader, har styrelsen kommit till
slutsatsen att, även om Jerome Arnauds frekventa närvaro i Sverige och hans
visionära ledarstil har varit till stor nytta för Doro genom åren, så kommer en
centralisering av ledningsfunktionerna och utvecklingsverksamheten till
huvudkontoret i Lund ge de operationella synergierna som behövs för att nå
framgång. 

Jerome Arnaud kommer att kvarstå i sin nuvarande roll till dess att
rekryteringen av en ny VD är avslutad. Styrelsen har initierat en
rekryteringsprocess som förväntas avslutas senast i början av 2017. 

“Jérôme har under sina nio år som VD skapat den vision som har lett till Doros
unika position som global marknadsledare inom segmentet mobiltelefoner för
äldre. Han har också varit vital för förberedelserna och genomförandet av nästa
steg i Doros strategi genom att påbörja integrationen av hårdvara och tjänster
för att ytterligare stärka vår position i segmentet och skapa möjligheter för
ytterligare tillväxt. De ekonomiska resultaten under Jérômes ledarskap talar
för sig själva, bolaget har åtnjutit hög kundnöjdhet, vilket har lett till en
aggregerad årlig tillväxttakt om cirka 25 procent de senaste fem åren och ett
marknadsvärde som tiofaldigats under hans nio år som VD. Vi vill uttrycka vår
stora tacksamhet till Jérôme för hans insatser för att förbättra livskvaliteten
för våra äldre medborgare samtidigt som det lett till skapandet av ett
betydande aktieägarvärde. Vi kommer göra vårt bästa för att fortsätta stötta
och utveckla Doros varumärke och marknadsposition när vi nu förbereder för ett
VD-byte och centraliseringen av ledningsfunktionerna till Lund, Sverige,” säger
Johan Andsjö, tillförordnad styrelseordförande. 

“Jag har jobbat på Doro i mer än 16 år, varav nio som VD, och kan bara saga att
det har varit en fantastisk professionell resa fylld av såväl utmaningar som
tillfredsställelser. Det hade inte kunnat uppnås utan mina medarbetare, vars
förtroende jag åtnjutit, och styrelsemedlemmar, aktieägare och andra
intressenter som har stöttat vår strategi och tillväxt. Jag är väldigt tacksam
för det. Jag önskar all lycka och välgång till Doro och min efterträdare,”
säger Jérôme Arnaud, VD och koncernchef. 

Till följd av de förändringar som beskrivits ovan, kommer Doro rapportera
omstruktureringskostnader av engångskarraktär om cirka 21 Mkr för fjärde
kvartalet 2016, avseende det planerade VD-bytet, stängningen av ett FoU-kontor
i Frankrike och viss personaloptimering i Sverige. Rörelseresultatet (EBIT) för
helåret 2016, efter beaktande av ovan beskrivna omstruktureringskostnader,
förväntas uppgå till 40 - 50 Mkr. Detta innebär en ändring av vår tidigare
prognos om ett något lägre rörelseresultat än utfallet för 2015. Försäljningen
under 2016 väntas fortfarande överstiga utfallet för 2015 och nuvarande
orderingång är stark. 

Ytterligare information om den nya ledningsgruppen och utvecklingsplanerna
kommer att lämnas i bokslutskommunikén för 2016, som presenteras 17 februari
2017. För mer information vänligen kontakta:
Tillförordnad Styrelseordförande Johan Andsjö
johan.andsjo@doro.com
+46 (0)46 280 50 69

VD och koncernchef Jérôme Arnaud
jerome.arnaud@doro.com
+46 (0)46 280 50 05


Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva
ett fullt och rikt liv: att göra saker de vill lättare och möjliggöra de saker
de aldrig trodde att de skulle göra. Som global marknadsledare i sin kategori -
telekom för seniorer -erbjuder Doro lättanvända mobiltelefoner och smartphones,
mobila applikationer och fast telefoni med högt och klart ljud. Dotterbolaget
Doro Care erbjuder trygghetslarm och -tjänster för äldre och funktionshindrade
personer i ordinärt boende. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är
noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2015 uppgick
nettoomsättningen till 1 838 miljoner kronor (200 miljoner euro). www.doro.com 
Besök Doro på www.doro.se 

Denna information är sådan information som Doro AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december
2016 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/