Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2015

15:00 / 28 April 2015 Doro Press release

Doro AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2015

Lund, 2015-04-28 15:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 27 april 2015 beslutades följande:

• att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning 
• att till förfogande stående vinstmedel, 187 752 818,88 kronor, skulle
överföras i ny räkning och att någon utdelning således inte skulle lämnas 
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören 
• att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter
• att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå
med 350 000 kronor till ordförande och 150 000 till övriga ledamöter som inte
är anställda i bolaget 
• att genom omval utse Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin
Moberg, Charlotta Falvin till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma och att genom nyval utse Lena Hofsberger och Henri
Österlund till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo
Kastensson omvaldes till styrelseordförande 
• att genom nyval utse revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor intill
slutet av nästa årsstämma 
• arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma
hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning 
• att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende
nyemission av aktier 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv
av egna aktier 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare 

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på Doros hemsida, www.doro.se 

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Christian Lindholm, +46 (0) 46 280 50 06


Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom Health. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277,1 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm,
Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com. 


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 28 april 2015, kl 15:00 CEST.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/