Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport Januari – mars 2015

13:30 / 27 April 2015 Doro Press release

Doro AB
Kvartalsrapport

Delårsrapport Januari – mars 2015

Lund, 2015-04-27 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Markant ökad efterfrågan för hela produktportföljen och i alla regioner
Kvartalsförlust till följd av otillräcklig valutasäkring

Januari – mars 2015
• Nettoomsättningen uppgick till 340,1 Mkr (233,0), en ökning med 46,0 procent.
• Exklusive Caretech uppgick ökningen till 34,5 procent.
• Orderingången uppgick till 423,3 Mkr (238,0), en ökning med 77,9 procent.
• Exklusive Caretech uppgick ökningen till 66,4 procent.
• Orderbok vid periodens slut uppgick till 140,3 Mkr (66,3) exklusive Caretech
en ökning med 111,6 procent. 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,5 Mkr (3,6).
• Den totala valutapåverkan på EBIT är SEK -27,1m, av vilken huvuddelen är av
engångskaraktär på grund av otillräcklig valutasäkring. 
• Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,7 Mkr (2,0).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till -0,99 Mkr (0,10).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -44,6 Mkr (-28,8).


VD-ord
Under första kvartalet såg vi en markant ökad efterfrågan för hela
produktportföljen, liksom i vårt Caretech-förvärv. Vår utökade produktportfölj
för smartphones för seniorer har mottagits väl av de större operatörerna och
partners på de flesta av våra marknader. Detta syns både i försäljning och
orderingång. 

Jag är kanske mest positivt överraskad över den snabba vändningen till hög
tillväxt i vår högmarginalmarknad i Norden, där försäljningen ökade med 2,4
gånger jämfört med samma kvartal föregående år. Denna tillväxt har utlösts av
uppskalningen av vårt smartphone-erbjudande. 

Försäljningen i EMEA ökade också kraftigt, 78,1 procent, och försäljningen i
Storbritannien ökade med 35,5 procent – vilket bekräftar den solida efterfrågan
på våra produkter och vår nya design vilket stärker tillväxttrenden i vår
nischmarknad mobiltelefoner för seniorer. Det är ett trendbrott som visar på
att vår nisch inom seniortelefoni är en fortsatt tillväxtmarknad. Försäljningen
i USA och Kanada minskade visserligen jämfört med samma kvartal föregående år,
men orderingången var upp 60,5 procent jämfört med föregående år. Försäljningen
har påverkats negativt av fasning mellan olika modeller. 

Jag måste tyvärr rapportera en valutaförlust på grund av otillräckliga
valutasäkringar under en period då dollarn stärktes betydande på kort tid,
vilket naturligtvis minskar vårt kortsiktiga resultat. Den totala negativa
valutaeffekten var 27,1 miljoner kronor för första kvartalet, vilket närmare
beskrivs i avsnittet ”Valutapåverkan” på sidan 3. Vi har sett över våra
valutasäkringsrutiner och vi ser huvuddelen av förlusten som varandes av
engångskaraktär. 

Framöver och med tanke på den fortsatt starka USD, fortsätter vi att vidta
åtgärder genom att se över prissättning, våra produktkostnader och
rörelsekostnaderna. Vår organisation har uppnått en kritisk storlek för
fortsatt tillväxt. Åtföljande positiva effekter på våra vinstmarginaler kommer
att ses främst under andra halvåret 2015. 

Vår accelererade expansion hos större operatörer och partners i Europa innebär
också att vårt rörelsekapital växer. Detta har påverkat kassaflödet under
kvartalet. Vi förväntar oss att kassaflödet förbättras gradvis. 

Caretech, som konsoliderades i februari, har utvecklats enligt plan och utgör
en viktig del i vår strategi för de kommande åren. Ett synergiprogram är på
plats och vårt nästa fokus kommer att ligga på att utveckla vårt
tjänsteerbjudande för att expandera våra abonnemangsintäkter. 

Övergången från analog till digital teknik för trygghetslarm är prioriterat av
våra kunder och skapar affärsmöjligheter för oss genom utveckling och lansering
av nya tjänster. Caretech kan dra nytta av Doros organisation och vi ser att
synergier kan utvinnas på flera marknader. Det är en unik kombination med
vilken vi adresserar den internationella telecare-marknaden – en marknad som vi
ser som en viktig plattform för tillväxt under de kommande åren. 

Vår tidigare kommunicerade prognos för året kvarstår: Koncernens omsättning och
resultat för 2015 förväntas öka, där merparten genereras under andra halvåret. 

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, President and CEO, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden
och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande måndagen den 27 april 2015, klockan 13:30 CET. 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/