Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Bokslutskommuniké Januari – december 2014

07:30 / 13 February 2015 Doro Press release

Doro AB
Delårsrapport

Bokslutskommuniké Januari – december 2014

Lund, 2015-02-13 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Fortsatt tillväxt och strategiskt förvärv

Oktober–december 2014

  -- Nettoomsättningen uppgick till 436,9 Mkr (381,2) – en ökning med 14,6
     procent.
  -- Orderingången uppgick till 366,9 Mkr (316,3) – en ökning med 16,0 procent.
  -- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 37,8 Mkr (33,5). Rörelsemarginalen
     var 8,7 procent (8,8).
  -- Periodens resultat efter skatt uppgick till 22,4 Mkr (26,2).
  -- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kr (1,26).
  -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,1 Mkr (71,0).

VD-kommentar

2014 var ett betydelsefullt år för Doro med viktiga produktlanseringar och ett
strategiskt förvärv som blir en plattform för långsiktig utveckling av
abonnemangsbaserade tjänsteerbjudanden, ett komplement till vår nuvarande,
huvudsakligen hårdvarubaserade affärsmodell. Vi avslutade dessutom året med
stabil tillväxt i fjärde kvartalet, både vad gäller försäljning och orderingång
och koncernens resultat förbättrades. 

Vår bruttomarginal stärktes och steg under året till en högre nivå än 2013. Den
positiva försäljningstillväxten i regioner med högre bruttomarginal bidrar till
denna förbättring. Vidare har produktsynergierna från förvärvet av IVS under
2013 fortsatt att bidra positivt till såväl försäljningstillväxten som
bruttomarginalförbättringen. 

Rörelsemarginalen ligger i stort sett kvar på samma nivå som under föregående
år, eftersom ökningen av omsättningen och bruttomarginalen uppvägdes av
kostnader för ett antal större marknadskampanjer på flera av våra större
marknader. Rörelsekapitalet ökade under fjärde kvartalet som ett resultat av
strategiska listningar med nya operatörer, vilket ledde till ett minskat
kassaflöde för kvartalet. Kassaflödet förväntas förbättras mot slutet av första
halvåret 2015. 

Den amerikanska dollarns starka utveckling mot Doros viktigaste
försäljningsvalutor, framför allt euron, är ett osäkerhetsmoment inför 2015.
För att hålla bruttomarginalen på en stabil nivå kommer det att krävas såväl
fortsatta kostnadsreduceringar som prisjusteringar i kundledet, vilka är
prioriterade frågor för oss under 2015. 

Vår nya smartphone, Doro Liberto 820, listas hos allt fler kunder och har
bidragit till Doros tillväxt under fjärde kvartalet. I fjärde kvartalet svarade
smartphoneförsäljningen för 15 procent av vår europeiska mobilförsäljning – en
ökning med fem procentenheter jämfört med tredje kvartalet. I Tyskland ökade
Doros marknadsandel till 33 procent under fjärde kvartalet – en ökning från 28
procent jämfört med föregående kvartal. I Frankrike bidrog flera teleoperatörer
till vår försäljningstillväxt och i Norden gjorde vi framsteg hos flera ledande
operatörer. 

Förvärvet av Caretech AB, en ledande aktör inom digitalisering av trygghetslarm
för hemmaboende äldre, skapar en strategisk plattform i två viktiga
dimensioner. På kort sikt ger det oss ett fotfäste inom Care-segmentet, vilket
omfattar lösningar till stöd för äldre i deras hemmiljö. Med en affärsmodell
som bygger på abonnemangsbaserade tjänster, så breddar förvärvet samtidigt
Doros långsiktiga strategiska utvecklingsmöjligheter i vår nuvarande kundgrupp. 

Vi räknar med att koncernens omsättning och resultat kommer att öka under 2015.
I likhet med tidigare år, förväntas huvuddelen skapas det andra halvåret. Vi
håller fast vid våra långsiktiga finansiella mål – en EBIT-marginal på 10
procent och en årlig försäljningstillväxt på 20 procent. 

Jérôme Arnaud, VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Doro offentliggör denna information enligt Lagen om värdepappersmarknaden
och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande fredagen den 13 februari 2015, klockan 07:30 CET. 

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin andra enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2014
omsatte Doro 1 277 Mkr (135 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/