Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2014

11:00 / 13 May 2014 Doro Press release

Doro AB
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från Doro AB:s årsstämma 2014

Lund, 2014-05-13 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid årsstämman i Doro AB (publ) den 12 maj 2014 beslutades följande:

• att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning 
• att lämna utdelning för verksamhetsåret 2013 med 1,50 krona per aktie
• att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören 
• att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.
• att styrelsearvode, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, ska utgå
med 350 000 kronor till ordförande och 150 000 till övriga ledamöter som inte
är anställda i bolaget 
• att genom omval utse Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin
Moberg, Fredrik Hedlund och Charlotta Falvin till ordinarie styrelseledamöter
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Kastensson omvaldes till
styrelseordförande. 
• arvodet till revisorerna beslutades, för tiden intill dess nästa årsstämma
hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning 
• att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av
valberedning 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende
nyemission av aktier 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv
av egna aktier 
• att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare 
• att anta ett teckningsoptionsprogram omfattande vissa ledande
befattningshavare och nyckelpersoner i Doro-koncernen varigenom sammanlagt
högst 827.000 teckningsoptioner emitteras där varje teckningsoption under
perioden från och med den 16 februari 2017 till och med den 16 mars 2017
berättigar till teckning av en aktie i Doro AB till en kurs motsvarande 125
procent av Doro-aktiens volymviktade genomsnittspris på NASDAQ OMX Stockholm
under perioden från och med den 19 maj 2014 till och med den 23 maj 2014. 

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på Doros hemsida, www.doro.se 


För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05
CFO Christian Lindholm, +46 (0) 46 280 50 06


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 13 maj 2014, kl 11.00 CEST. 


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm,
Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/