Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport Januari – Mars 2014

13:36 / 12 May 2014 Doro Press release

Doro AB
Delårsrapport

Delårsrapport Januari – Mars 2014

Lund, 2014-05-12 13:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Stabilt EBITDA trots lägre försäljning i Norden och Nordamerika


Viktiga händelser under första kvartalet 2014:

 -- Orderingången uppgick till 238,0 Mkr (252,2)
 -- Nettoomsättningen uppgick till 233,0 Mkr (208,9), en ökning med 11.5 procent.
   Justerat för förvärv minskade försäljningen med 15,4 procent.
 -- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,7 Mkr (7,7). Rörelsemarginalen var 2,0 procent (3,7).
 -- Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,0 Mkr (7,4).
 -- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,10 kr (0,38).
 -- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,8 Mkr (18,3).
 -- Ny helårsprognos 2014: Doro räknar med tillväxt under 2014, främst under
   andra halvåret.CEO Jérôme Arnaud:
Vi fortsätter investera i framtida tillväxt för smartphones

2014 har inletts med en total försäljningstillväxt på 12 procent under det
första kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år, och med en bibehållen
marknadsandel. Som vi förutsåg i vår helårsrapport för 2013 minskade dock vår
försäljning exklusive IVS och orderingången jämfört med det starka första
kvartalet 2013. I USA och Kanada hade vi stora leveranser under det fjärde
kvartalet 2013, vilket resulterat i vissa negativa utfasningseffekter under det
första kvartalet i år. Därutöver har en vikande marknads-utveckling för
featurephones påverkat vår försäljning i Norden. Vår satsning på smartphones,
som vi planerar att utöka successivt under året, har ännu inte kunnat
kompensera detta. 

Vårt EBITDA-resultat under kvartalet ökade till 16,0 Mkr (14,2). EBITDA
påverkades po-sitivt av en förbättrad bruttomarginal och negativt av ökade
marknadsföringsinsatser. EBIT-resultatet minskade till 4,7 Mkr (7,7) då våra
avskrivningar relaterade till produkt-utveckling ökade, till följd av
lanseringen av den nya generationen av smartphones. 

Vår tillväxtstrategi bygger på att erbjuda mer användarvänliga smartphones och
andra uppkopplade enheter anpassade för seniorer som känner sig främmande för
ny teknik. Vi har löpande uppföljning på hur deras behov utvecklas och vår
nyöppnade butik i Paris är ett steg i att stärka vår direktkontakt med vår
målgrupp i konsumentledet. Smartphones är vår väg till en försäljning av
produkter med ett högre värde och därmed en fortsatt förbättring av
bruttomarginalen. Smartphones har också stärkt våra möjligheter, eftersom de är
plattformen för återkommande intäkter från tjänster. Vi fortsätter investera i
denna kategori då den kommer bidra till vår tillväxt under andra halvåret 2014
och på längre sikt. 

Vår konkurrenskraft inom featurephones är fortsatt stark. I samband med den
ledande industrimässan MWC (Mobile World Congress) i februari offentliggjorde
vi lanseringen av fyra nya produkter som stärker vårt erbjudande. Vi förväntar
oss därför att vår mark-nadsandel för featurephones kommer att öka under andra
halvåret 2014, då vi räknar med att bli listade av fler större
telekomoperatörer i Europa. Detta ska även ge stöd för vår tillväxt under andra
halvåret. 

Inom området Care har vi gjort framsteg under det första kvartalet, med
leveranser av våra unika mobila Telecare-produkter till återförsäljarledet –
dock fortfarande på en måttlig försäljningsnivå. Vår satsning i denna kategori
innebär långsiktig potential för oss och vi kan nyttja investeringar som görs
när vi utvecklar andra produkter. 

Det demografiska skiftet, med en växande andel seniorer, kommer fortsätta att
vara en viktig drivkraft för Doro och vår marknad. Då teknologiutvecklingen
går i snabbare takt än vad personer över 65 år kan ta den till sig, ser vi en
ökad efterfrågan av ett bredare utbud av lättanvända uppkopplade enheter som är
anpassade för seniorer. 

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande 
tisdagen den 12 maj 2014, kl 13:30 CET.Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2013
omsatte Doro 1 142,5 Mkr (128,9 MEUR) och aktien är noterad på OMX Nasdaq
Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/