Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Bokslutskommuniké, januari – december 2013

07:30 / 14 February 2014 Doro Press release

Doro AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké, januari – december 2013

Lund, 2014-02-14 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Stabila marginaler och förbättrat kassaflöde avslutar ett år av stark tillväxt

Viktiga händelser under det fjärde kvartalet 2013:

• Orderingången uppgick till 316,3 Mkr (213,4), en ökning med 48 procent.
Justerat för förvärv var ökningen 6 procent. 
• Nettoomsättningen uppgick till 381,2 Mkr (299,8), en ökning med 27 procent.
Justerat för 
förvärv och valutakurseffekter var tillväxten 2 procent, jämfört med föregående
år. 
• Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 33,5 Mkr (28,0). EBIT-marginalen var 8,8
procent (9,3). 
• Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 26,2 Mkr (18,6).
• Vinst per aktie efter skatt uppgick till 1,26 kr (0,96).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71,0 Mkr (33,9).
• Helårsprognos 2014; Doros tillväxt förväntas fortsätta. Ingen detaljerad
prognos ges för 2014. 

Viktiga händelser under helåret 2013:

• Orderingången ökade till 1 183,6 Mkr (805,8), en ökning med 46,8 procent.
Justerat för förvärv var ökningen 24,7 procent. 
• Nettoomsättningen uppgick till 1 142,5 Mkr (837,5), en ökning med 36,4
procent. Justerat för förvärv var ökningen 19,5 procent. 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 78,9 Mkr (61,4). Rörelsemarginalen var
6,9 procent (7,3). 
• Årets resultat efter skatt uppgick till 60,6 Mkr (52,9).
• Vinst per aktie efter skatt uppgick till 3,07 kr (2,73).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 110,5 Mkr (40,2).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (1,25) per aktie.VD Jérôme Arnaud:
Ett år av organisk tillväxt och framgångsrika förvärv

2013 var ett spännande och händelserikt år för Doro. Vi inledde året med
exceptionell organisk tillväxt och flyttade fram våra positioner ytterligare
genom att komplettera koncernen med lyckade förvärv några månader senare –
förvärv som ytterligare utökade vår ledande ställning på den europeiska
marknaden för seniormobiler. Vi har under året också utökat och stärkt både
våra interna resurser och vårt partnernätverk, och vi avslutade året med
stabila marginaler och ett förbättrat kassaflöde. 

För helåret ökade vår försäljning med 36 procent, varav 19,5 procent var
organisk tillväxt, vilket ger oss en proformaomsättning på cirka 1,25 miljarder
kronor. Vårt tyska förvärv IVS har kvartal för kvartal bidragit väsentligt till
vår totala tillväxt och vår mark-nadsledande ställning i Tyskland. 

Svängningar i försäljnings- och orderingångstillväxt mellan kvartal och
regioner kommer alltid att vara ett faktum i vår verksamhet och vår organiska
tillväxt under det fjärde kvartalet var mer blygsam. I Norden är vi inne i en
generationsväxling där vårt sortiment av smarta enheter gradvis ersätter
försäljningen av våra traditionella mobiltelefoner. Våra lanseringar av smarta
enheter – till exempel den nyligen lanserade Doro Liberto ® 810 – är avgörande
eftersom det både gör oss konkurrenskraftigare och ger stöd åt
bruttomarginalen. 

Under det fjärde kvartalet var Doros rörelseresultat nära tidigare toppnivåer
med en EBITDA-marginal på 11,8 procent. Detta är främst hänförligt till en bra
produktmix och skalfördelar i våra driftskostnader. 

När jag nu sammanfattar 2013 är jag stolt över att vi lyckats växa organiskt
och samtidigt genomföra och integrera förvärv på ett utmärkt sätt. Det ger oss
tillförsikt att ytterligare förstärka Doro på ett sunt sätt via förvärv
framöver. 

Även om fjolårets starka första kvartal blir svårt att upprepa går vi in i 2014
med en ge-digen bas för fortsatt organisk tillväxt såväl som för nya
strategiska förvärv. Vi har en ef-fektiv verksamhetsmodell, vilket bekräftas av
ett kontinuerligt starkt kassaflöde, och vår finansiella ställning är fortsatt
stark trots de förvärv vi har genomfört det senaste året. Särskilt viktigt för
tillväxten är försäljningsutvecklingen av smartphones, som förväntas stärkas
under det andra halvåret. 

För att förbättra vår organisationsstruktur ytterligare, och påskynda vår
anpassnings-förmåga till de alltjämt pågående förändringarna på marknaden, har
vi valt att organisera oss i tre tydliga områden: Smart Devices, Feature phones
och Care/Other products. Att utveckla kategorin Smart Devices är vår högsta
prioritet i dagsläget, vilket innebär ökade FoU-investeringar. Vår modell Doro
Liberto® 810 har nu lanserats i ett flertal länder genom operatörer såsom
Telia, Sonera, TDC, Teleonor, O2 och Telenet. 

Grundförutsättningarna I vår marknadsnisch avseende kommunikationselektronik
för seniorer är fortsatt gynnsamma, med en tydlig demografisk förändring som
drivkraft för den så kallade silverekonomin. Vi ser också en ökad efterfrågan
på lättanvända smarta enheter anpassade för seniorer, då teknologin utvecklas i
snabbare takt än vad personer över 65 år kan ta till sig. 

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och Koncernchef +46 (0)46 280 50 05
Christian Lindholm, CFO +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande fredagen den 8 november 2013, kl 07:30 CET. 


Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007
lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag
global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns
tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår
mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och
lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för
fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella
priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012
omsatte Doro 837,5  Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska
listan, Small-cap. www.doro.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/