Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

RÄTTELSE: Delårsrapport Januari – Mars 2013

08:59 / 14 May 2013 Doro Press release

Lund, 2013-05-14 08:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser under första kvartalet 2013:

• Nettoomsättningen uppgick till 208,9 Mkr (170,4), en ökning med 22.6 procent. • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7,7 Mkr (12,6). Rörelsemarginalen var 3,7 procent (7,4). • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,4 Mkr (2,5). • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,38 kr (0,13). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 Mkr (-32,9). • Orderingången uppgick till 252,2 Mkr (143,6), en ökning med 75,6 procent. • Prognos för helåret 2013: För 2013 förväntas en högre försäljningstillväxt och rörelseresultat (EBIT) jämfört med 2012 trots press på bruttomarginalen. Dessa utsikter exkluderar effekterna av det aviserade förvärvet av IVS, som förväntas bidra positivt till Doros resultat per aktie under 2013.

CEO Jérôme Arnaud: Ökning av orderingång med 75 procent och marknadsledande position i Tyskland säkrad genom förvärv

Starten på året har varit betryggande. Vår omsättning ökade med 22,6 procent under det första kvartalet jämfört med samma period förra året. Justerat för valutaeffekter ökade försäljningen med 27,1 procent. Tillväxten drevs främst av en stigande efterfrågan i USA, Kanada och Storbritannien. Vår orderingång ökade med 75 procent vilket ger stöd för fortsatt tillväxt under det andra kvartalet. Även april har startat starkt.

Vår nettovinst under kvartalet förbättrades jämfört med föregående år. EBITDA försva-gades dock något och uppgick till 14,2 MSEK (17,5). Avvikelsen beror främst på positiva valutaeffekter om 8,7 MSEK i motsvarande kvartal förra året, medan valutan under det första kvartalet i år inte hade någon påverkan. Vi har därutöver ökat våra satsningar yt-terligare inom produktutveckling och marknadsföring jämfört med förra året. Dessa in-vesteringar kommer att fortsätta framöver. Samtidigt kommer lägre teknologi- och produktionskostnader att ha en delvis kompenserande effekt på vår bruttomarginal under 2013.

Idag är jag stolt över att kunna tillkännage förvärvet av IVS - vår tyska distributör sedan sex år. IVS är marknadsledare på den tyska marknaden för seniortelefoner. Vi känner deras team, kultur och styrkor väl och vi är glada att välkomna IVS som en del av Doro. IVS har genererat god tillväxt för oss under åren och vi är övertygade om att vi kan utveckla Doros varumärke, försäljning och lönsamhet genom att gå samman.

Med vår starka marknadsnärvaro har vi under en tid aktivt sökt den bästa strategiska lösningen för att stärka vår position i Tyskland och uppnå samma marknadsledarskap som vi har på andra marknader och samtidigt bättre täcka lågpris-segmentet. Genom förvärvet av IVS kommer vi att ha en marknadsandel på cirka 33 procent på den tyska mobiltelefonmarknaden för seniorer. Det ger oss en utmärkt ställning på marknaden som täcker även nya tillväxtkanaler som exempelvis näthandel där IVS, vid sidan av de-taljhandeln, har en stark historik. Tillsammans med vår relation till operatörer blir det en mycket bra mix för framtiden. Därutöver kommer IVS hjälpa oss att växa snabbare i andra tysktalande länder samt de expanderade östeuropeiska marknaderna.

IVS är ett lönsamt företag och jag är övertygad om att vi kommer att se ett bra bidrag till Doros resultat per aktie redan i år. Med IVS försäljning på €33 miljoner under 2012, uppgick Doros 2012 intäkter proforma till 1 050 MSEK. Tack vare stordriftsfördelar kommer våra förutsättningar att optimera lönsamheten att förbättras. Vi är den odiskutabla ledaren inom mobiltelefoner för seniorer, redo att satsa på nya kanaler och segment de kommande åren. Jag är entusiastisk över möjligheterna vi står inför.

I vår senaste rapport uttryckte vi vår plan att rapportera vår verksamhet i enlighet med våra nya huvudsegment; Consumer och Care. Denna rapportering beräknas nu att genomföras senare i år, tillsammans med regional försäljning, då försäljningen inom af-färsområdet Care fortfarande är i ett tidigt skede och inte ger tillräckligt underlag för genomlysning. Care-segmentet är ett strategiskt tillväxtområde de kommande åren.

Ser man till produktportföljens utveckling så fortsätter framgångarna för modellerna Doro PhoneEasy 612 ® och Doro PhoneEasy 618 ® - inte minst i USA, Kanada och Storbritannien. Vår första smartphone har som tidigare nämnts lanserats i Norden och några andra marknader. Sammantaget väntas efterfrågan på smartphones bland seniorer växa snabbt. Våra satsningar på smartphones därför ökat och vi har en spännande plan för kommande lanseringar. På branschens ledande mässa, Mobile World Congress (MWC) i februari, tillkännagav vi den kommande version av vår nästa smartphone som är planerad att lanseras under tredje kvartalet 2013.

Medan det råder fortsatt osäkerhet kring makroekonomi och konsumtion, är de långsiktiga förutsättningarna i vår nisch mot seniorer, den så kallade silverekonomin, fortsatt.

För läsa hela rapporten, se bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05 Håkan Tjärnemo, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 14 maj 2013, kl 07:30 CET.

Om Doro Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB

Show as PDF