Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Kallelse till årsstämma 2013

09:07 / 15 April 2013 Doro Press release

Aktieägarna i Doro AB (publ), org. nr. 556161-9429, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013 klockan 15.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.

Lund, 2013-04-15 09:07 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 7 maj 2013, dels senast tisdagen den 7 maj 2013 klockan 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB per tisdagen den 7 maj 2013, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste instruera förvaltaren därom.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligt till adress Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller genom anmälan på www.doro.com. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, aktieinnehav, telefon dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medtas vid stämman. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

OMBUD MM

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Doro AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.doro.com.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse finns det 19 349 174 aktier och röster i bolaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordningen; 5. Val av två justeringsmän att underteckna protokollet; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Verkställande direktörens redogörelse; 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören; 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter; 13. Fastställande av arvode åt var och en av styrelseledamöterna samt arvode till revisorerna; 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor; 15. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning; 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier; 17. Aktieägaren Navibris AB:s förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier; 18. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; 19. Stämmans avslutande.

RESULTATDISPOSITION (PUNKT 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2012 lämnas med 1,25 krona per aktie.

Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås vara den 17 maj 2013. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 22 maj 2013.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT (PUNKTERNA 2, 12, 13, 14 och 15)

Inför årsstämman 2013 har nomineringsarbetet bedrivits av en valberedning som består av Tedde Jeansson, Arne Bernroth, som representerar Nordea Fonder, och styrelsens ordförande Bo Kastensson. Tedde Jeansson är valberedningens ordförande. Valberedningen har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15.

Ordförande vid stämman: Bo Kastensson (punkt 2). Styrelsearvode: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande: Ordföranden får ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget får arvoden om 150 000 kronor vardera (punkt 13). Styrelseordförande och övriga ledamöter: Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex (6) utan suppleanter (punkt 12). Omval föreslås av följande nuvarande ledamöter: Bo Kastensson, Jérôme Arnaud, Jonas Mårtensson, Karin Moberg och Charlotta Falvin. Till ny styrelseledamot föreslås Fredrik Hedlund, som beskrivs vidare nedan. Bo Kastensson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (punkt 14).

Revisorsarvode: Arvodet till revisorerna föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt av bolaget godkänd räkning (punkt 13). Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 15): Styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 1 september röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare två ledamöter. Namnen på dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till sammanlagt det antal aktier som vid dagen för årsstämman motsvarar 10% av de i bolaget utestående aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Anledningen till förslaget och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier.

Verkställande direktören ska äga rätt att vidta de justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

AKTIEÄGAREN NAVIBRIS AB:S FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER (PUNKT 17)

Aktieägaren Navibris AB föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier i huvudsak i enlighet med följande:

1. Förvärv av egna aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm. 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2014. 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 5% av samtliga aktier i Bolaget. 4. Förvärvsorder får endast läggas på vid var tid gällande köpkurs på NASDAQ OMX Stockholm.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att distribuera en del av vinsten till aktieägarna samt att fungera som ett verktyg för styrelsen att optimera bolagets kapitalstruktur om det för tiden bedöms vara det bästa alternativet att använda bolagets kassa på.

Styrelsen stödjer förslaget.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning (innefattande även eventuell bonus), vilken ska ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive sociala avgifter för rörlig ersättning till bolagets ledande befattningshavare får ej överstiga 10 Mkr. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen ska i huvudsak vara avgiftsbestämda. Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall ska ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida ska inget avgångsvederlag utgå. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. _________________________

Årsredovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut och yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttranden, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på dess webbplats, www.doro.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.doro.com. _________________________

Aktieägarna hälsas välkomna till stämman!

Lund i april 2013 Doro AB (publ) Styrelsen

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05, eller vice president och CFO Gunnar Modalen, +46 (0)46 280 50 06.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013 , kl 9.00 CET.

Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 37 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem kontinenter. 2010 omsatte Doro 633 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

Doro AB

Show as PDF