Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Bokslutskommuniké januari – december 2012

07:30 / 13 February 2013 Doro Press release

Stabilt resultat i en besvärlig konjunktur - Styrelsen föreslår höjd utdelning

Lund, 2013-02-13 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2012:

• Nettoomsättningen uppgick till 299,8 Mkr (263,5), en ökning med 13,8 procent. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,0 Mkr (30,0). Rörelsemarginalen var 9,3 procent (11,4). • Periodens resultat efter skatt uppgick till 18,6 Mkr (19,2). • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,96 kr (0,99). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33,9 Mkr (65,9). • Orderingången uppgick till 213,4 Mkr (194,6), en ökning med 9,7 procent.

Viktiga händelser under helåret 2012:

• Nettoomsättningen uppgick till 837,5 Mkr (745,4), en ökning med 12,4 procent. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 61,4 Mkr (62,0). Rörelsemarginalen var 7,3 procent (8,3). • Årets resultat efter skatt uppgick till 52,9 Mkr (57,9). • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 2,73 kr (3,02). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,2 Mkr (104,9). • Styrelsen föreslår årsstämman en höjd utdelning om 1,25 kr (1,0) per aktie.

CEO Jérôme Arnaud: Vi tangerade fjolårets resultat i linje med vår prognos. Försäljningen 2013 har startat bra.

Trots en generellt svag konsumentmarknad, levererade vi en försäljningsökning med 12,4 procent under 2012- i linje med vår prognos för helåret. Tillväxttakten var hög på de flesta av våra marknader, särskilt i USA, Kanada och Storbritannien. Vi har förstärkt vår geografiska närvaro, breddat sortimentet och stärkt varumärket Doro. Vår marknadsandel i Västeuropa avseende mobiltelefoner för seniorer ökade under 2012 och vi befäste vår ledande position med dubbla marknadsandelen jämfört med vår närmaste konkurrent . Orderstocken vid slutet av året har stärkts med 15 procent jämfört med året innan och 2013 års försäljning har dessutom startat bra.

Resultatet för kvartalet uppfyllde vår helårsprognos och var i linje med samma kvartal 2011, trots att vi ökade våra satsningar på produktutveckling med mer än 50 procent. Våra marginaler är fortsatt höga på våra huvudmarknader med undantag av Tyskland där vi under 2012 fått se lägre marginaler på grund av ökad konkurrens inom lågpris-segmentet. Med stöd av bättre lokalt anpassat produktprogram och andra åtgärder, bedömer vi att marginalerna kommer förbättras i Tyskland under 2013.

De ökade investeringarna i produktutveckling har resulterat i en mer konkurrenskraftig produktmix som inkluderar vår nya smartphone och ett förnyat utbud av 3G-telefoner för seniorer - en produktlinje som är unik på marknaden. Under 2013 kommer ett flertal operatörer påbörja arbetet med att stänga ned sina GSM-nät (2G) till förmån för 3G- och 4G-nät, vilket ger oss ett försprång genom vårt sortiment av 3G-produkter. Vår smartphone anpassad för seniorer lanserades i Norden i slutet av fjärde kvartalet och är nu listad hos flera ledande återförsäljare. Efter årets slut lanserades produkten även i Tyskland och vi kommer successivt att fortsätta lanseringen på alla Doros marknader.

Under 2013 kommer vi fortsätta vår satsning inom telecare och hjälpmedel för vård och omsorg där vi ser intressanta möjligheter. Segmentet som benämns Care representerar i dagsläget 10 procent av försäljningen, men vi har förutsättningarna, med bas i vår exi-sterande produkt- och teknologiplattform, att bli en betydande aktör. Det här är ett område inom äldrevården där vi förutser att specialiserade telekomlösningar kommer att ta en avsevärd del av marknaden de närmaste åren. Vi har redan påbörjat vår satsning inom området genom att i november teckna ett avtal med Bosch Healthcare, som kommer att marknadsföra vårt telecare-erbjudande. Inledningsvis i Tyskland och Schweiz, och därefter successivt till resten av Europa från början av 2013.

Från 1 januari 2013 kommer rapportering ske utifrån våra två affärsområden: Consumer och Care. Dessutom kommer försäljning att rapporteras per region. Vårt affärsområde Consumer riktar sig till en målgrupp av aktiva seniorer och affärsområde Care riktar sig mot en grupp äldre seniorer med vårdbehov. Den nya rapporteringen kommer att ersätta Doros nuvarande.

För att läsa hela rapporten, se bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05 Gunnar Modalen, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 februari 2013, kl 07:30 CET.

Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 38 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobil- telefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i fler än 30 länder på fem kontinenter. 2011 omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebok.com/DoroSverige.

Doro AB

Show as PDF