Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Delårsrapport januari-september 2012

07:30 / 8 November 2012 Doro Press release

Stabilt kvartal bekräftar Doros lönsamma tillväxt

Lund, 2012-11-08 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2012:

• Nettoomsättningen uppgick till 210,8 Mkr (181,9), en ökning med 15,9 procent. • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16,2 Mkr (15,6), en ökning med 3,8 procent. Rörelsemarginalen var 7,7 procent (8,6). • Periodens resultat efter skatt uppgick till 25,7 Mkr (25,7). • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,33 kr (1,34). • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,1 Mkr (51,0). • Orderingången uppgick till 241,8 Mkr (240,8), en ökning med 0,4 procent. • Ny prognos för helåret 2012: en försäljningsökning med 10-15 procent och ett rörelseresultat (EBIT) i nivå med helåret 2011.

VD Jérôme Arnaud: Stabilt kvartal bekräftar Doros lönsamma tillväxt

”Siffrorna för tredje kvartalet visar åter vår underliggande trend av stabil och lönsam tillväxt. Försäljningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år ökade med 15,9 procent och med 17,0 procent justerat för valutakursförändringar. Vi ser en positiv försäljningstrend på samtliga våra marknader då Kanada åter visar tillväxt. Därutöver har våra första steg att möta lågpriskonkurrensen i Tyskland varit lyckosamma. Tillväxttakten på rullande tolv månader ligger i dagsläget på 12,7 procent och värdet på vår orderbok vid utgången av kvartalet var 15,8 procent högre jämfört med samma tidpunkt förra året. Vidare var orderingången för oktober exceptionellt god.

Vi har lyckats väl i vår målsättning att hålla våra fasta rörelsekostnader konstanta, trots ökade volymer. EBITDA-marginalen under kvartalet uppgick till 10,2 procent, vilket bekräftar vår stadigt stigande lönsamhetstrend.

Vi har fortsatt att öka våra investeringar i produktutveckling vilket resulterat i en än mer konkurrenskraftig produktmix, bland annat med en förnyad linje av funktionsrika 3G-telefoner för seniorer – en produktserie som är unik på marknaden. Vidare kommer vår smarthphone anpassad för seniorer att lanseras i Norden i slutet av november. I slutet av oktober kunde vi med glädje också tillkännage vår nya varumärkesambassadör för Norden – den populära och folkkära svenska artisten Barbro "Lill-Babs" Svensson. Vi har en komplett marknadsföringsplan till jul med Lill-Babs.

Flera strategiska produktlanseringar baserade på vår produkt- och teknologiplattform är planerade för det fjärde kvartalet och det första kvartalet 2013 – med stegvis marknadsintroduktion på samtliga Doros marknader.

Under 2013 planerar vi att stärka vår position som marknadsledare inom mobiltelefoner för seniorer, men också mer handfast stärka vår position inom Telecare och skapa ett nytt affärsområde runt vårt erbjudande av telekomprodukter och tjänster för vård av äldre i deras hemmiljö. Segmentet karaktäriseras av höga marginaler, stabila intäktsströmmar och höga inträdesbarriärer och utgör därmed en mycket attraktiv expansionsmöjlighet för oss framåt - med vår existerande produkt- och teknologiplattform som bas. Vi ser onekligen spännande möjligheter när vi blickar framåt och vi har finansiell styrka, organisation och kunnande för att ytterligare bredda vårt erbjudande.”

För läsa hela rapporten, se bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0) 46 280 50 05 Gunnar Modalen, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 8 november 2012, kl 07:30 CET.

Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 38 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer – en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i fler än 30 länder på fem kontinenter. 2011 omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebok.com/DoroSverige

Doro AB

Show as PDF