Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro förvärvar Birdy Technology SAS, delvis genom en aportemission, för att ytterligare stärka positionen inom teleassistans och mHealth

15:04 / 31 August 2011 Doro Press release

Sweden, Lund, 2011-08-31 15:04 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Doro förvärvar Birdy Technology SAS, delvis genom en aportemission, för att ytterligare stärka positionen inom teleassistans och mHealth

I Doros tillväxtstrategi ingår att på basis av de framgångar man haft med sina seniormobiler utveckla sitt erbjudande till äldre med hälsorelaterade produkter och tjänster kopplade till mobiltelefonin (så kallad mHealth). I enlighet med denna strategi har Doro, i tillägg till det nyligen aviserade förvärvet av Prylos SAS, också förvärvat det frankrikebaserade Birdy Technology SAS som är verksamt inom teleassistans. Därmed får Doro ytterligare en koppling till de kommande mHealth-tjänsterna och utökade möjligheter för fortsatt tillväxt. Förvärvet görs av Doro och dess helägda dotterbolag Doro SAS. Birdy Technology som grundades 2008 har två medarbetare. Som sin huvudprodukt utvecklar bolagets en fast GSM-anslutning som via mobilnätet kopplar samman olika sensorer ( fallsensorer, handledslarm, rökdetektorer, etc ) med ett callcenter när sensorerna aktiveras. På så sätt kan seniorernas vardag göras tryggare och bekvämare samtidigt som deras släktingars oro minskas.

Xavier Corbin, CEO och grundare av Birdy Technology, har 20 års erfarenheter av teleassistans-marknaden. Han kommer att stanna inom Doro-koncernen under minst tre år med ansvar för att globalt utveckla verksamheten inom teleassistans.

Birdy Technologys kunder inkluderar såväl privata som publika teleassistans-företag i Frankrike. Nettoomsättningen för 2011 beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner EUR. Läs mer på www.birdy-technology.com.

”Förvärvet av Birdy Technology är en möjlighet för Doro att stärka sitt erbjudande inom teleassistans, och är en utmärkt plattform för att öppna för mHealth-tjänster längre fram. Xavier Corbins expertis inom teleassistans kommer att vara till stor hjälp i utvecklingen av vår position på denna marknad ” säger Doros CEO Jérôme Arnaud. Han fortsätter: ”Vi ser tillväxt- och kostnadssynergier med Birdy Technology som vi har mycket gemensamt med när det gäller såväl teknologi som potentiella kunder.”

Köpeskillingen för Birdy Technology uppgår till cirka 1,29 miljoner EUR varav cirka 0,61 betalas kontant till de aktieägare som inte är operativt verksamma i bolaget och cirka 0,68 i form av 241 543 nyemitterade aktier i Doro till Xavier Corbin i utbyte mot dennes aktier i Birdy Technology. Nyemissionen som kommer att resultera i en utspädning av 1,3 procent görs med stöd av det bemyndigande som styrelsen gavs på årsstämman 2011. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Doro med 241 543 aktier till 19 349 174 aktier och aktiekapitalet ökar med 241 543 kronor från 19 107 631 kronor till 19 349 174 kronor.

Teckning av aktierna har skett till en teckningskurs om 25,56 kronor per aktie. Teckningskursen har, i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som har ingåtts med aktieägarna i Birdy Technology, baserats på den genomsnittliga kursen för Doros aktier under en period om tio handelsdagar före dagen för styrelsens beslut om nyemission. Nyemissionen ska registreras av Bolagsverket.

Under förutsättning att väl definierade och signifikanta försäljningsmål nås under en treårsperiod, kommer en tilläggsköpeskilling på ca 460 000 EUR, dock inte högre än totalt 600 000 EUR, att betalas till Xavier Corbin. Utbetalning av tilläggsköpeskilling är villkorad av att Xavier Corbin kvarstår i tjänst hos Birdy Technology eller Doro SAS, vid tidpunkten för utbetalningen. Betalning ska ske årligen och kan, enligt Doro SAS:s val, betalas i form av kontanter eller nyemitterade aktier i Doro.

Påverkan på Doros finansiella ställning och resultat till följd av förvärvet förväntas bli marginell under 2011.

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05, eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 aug kl 15.00 CET.

Doro AB