Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

08:00 / 21 February 2020 DistIT Press release

Fjärde kvartalet, okt - dec 2019
 • Omsättning minskade med 16,7 MSEK till 706,8 MSEK (723,5) genom försäljningsökningar inom alla dotterbolag förutom Aurora.
 • Omsättningsminskningen i ett kombinerat Aurora och Deltaco om 45,7 MSEK kompenserades av effektivitetshöjningar om 11,0 MSEK, vilket bidrog till 2,8 MSEK högre EBIT för dotterbolagen gemensamt.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) ökade till 38,0 MSEK (31,9). De annonserade omstruktureringskostnaderna för integrationen av Aurora och Deltaco upphörde i kvartal tre 2019.
 • Periodens resultat ökade till 29,5 MSEK (21,9).
 • Resultatet per aktie ökade till 2,34 kr (1,69).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 ökade till 193,0 MSEK.
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (21).
Perioden, jan - dec 2019
 • Omsättningen ökade till 2 330,9 MSEK (2 272,1), drivet av en försäljningsökning för samtliga dotterbolag förutom Aurora.
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) minskade till 16,1 MSEK (72,2). Rörelseresultatet belastades med omstruktureringskostnader om 25,3 MSEK under perioden samt en nedskrivning av Deltacos ERP-system med 30,2 MSEK (ej kassaflödespåverkande).
 • Justerat EBIT[1] uppgick till 71,6 MSEK (72,2).
 • Försäljningen av DistIT Fastigheter AB ingår ej i EBIT men påverkar periodens resultat efter skatt med 44,5 MSEK.
 • Periodens resultat minskade till 41,4 MSEK (43,9).
 • Resultatet per aktie minskade till 3,12 kr (3,26).
 • Nettoskuld exklusive IFRS16 minskade till 193,0 MSEK (232,1).
 • Andel egna märkesvaror (EMV) av omsättningen för hela DistIT-koncernen uppgick till 23 procent (22).
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019
 • Kostnadssynergierna av det färdigställda omstruktureringsarbetet av Aurora och Deltaco har fullt realiserats i kvartal fyra och den nya gemensamma organisationen fokuserar på förbättringsarbetet i verksamheten och att genomföra DistITs strategi kring EMV och korsförsäljning. Process- och systemintegrering fortlöper enligt plan.
 • Investeringstakten i egna märkesvaror ökade väsentligt, med förstärkt organisation och färdigställandet av nya koncept med ett högre teknikinnehåll. Vi har även fokuserat på att utveckla planerings- och logistikprocesser för att kunna realisera försäljningsvolymer av nya koncept och att förbättra leveranssäkerhet och servicegrad till kunder.
 • Arbetet med extern korsförsäljning mellan dotterbolagen fortskrider med gradvis effekt på omsättningen.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 1 januari tillträdde Philip Gunnarsson som CFO.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,00) per aktie för verksamhetsåret 2019.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se)

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 08:00 CET.

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/