Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT: Bokslutskommuniké januari - december 2018

08:00 / 22 February 2019 DistIT Press release

Fortsatt omsättningstillväxt, ökat rörelseresultat och starkt kassaflöde från den
löpande verksamheten.

Fjärde kvartalet
 • Omsättningen ökade med 19 % till 723,6 MSEK (609,2).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 6 % till 31,9 MSEK (30,0). Rörelseresultatet har belastats med
  5 MSEK för icke tidigare reserverade bonusar och omställningskostnader för personal.
 • Periodens resultat minskade med 1 % till 21,9 MSEK (22,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 55,5 MSEK (-3,3).
 • Resultat per aktie uppgår till 1,69 SEK (1,66).
Helår januari till december
 • Omsättningen ökade med 28 % till 2 272,1 MSEK (1 780,6).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 22 % till 72,2 MSEK (59,1).
 • Periodens resultat ökade med 6 % till 43,9 MSEK (41,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 70,2 MSEK (11,5).
 • Resultat per aktie uppgår till 3,27 SEK (2,97).
 • Styrelsen föreslår årsstämman den 25 april 2019 att besluta om en utdelning om 1,00 SEK (0,00) per aktie.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018
 • DistIT Fastigheter AB som äger fastighet med fastighetsbeteckning Genetikern 2 i Tullinge tecknade den 1
  november 2018 ett 10-årigt hyreskontrakt med PostNord Sverige AB avseende uthyrning av del av lokal i fastigheten.
 • DistITs styrelse beslutade den 21 november 2018 att öka satsningen på egna varumärken (EMV) och

  därför utöka sin EMV-enhet. För att nå full effekt görs detta gemensamt för SweDeltaco och Aurora varför
  styrelsen beslutade att påbörja en integrering av bolagen.

Väsentliga händelser efter perioden
 • Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om
  emission av teckningsoptioner.
 • DistIT AB köpte den 1 februari 2019 nominellt 42 MSEK av sin egen obligation (ISIN-kod SE0011166842) till

  en snittkostnad om 100,835. DistIT AB köpte den 8 februari 2019 ytterligare nominellt 4 MSEK av sin egen
  obligation till en snittkostnad om 100,990.

 • DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen
  tillträder den 2:a april 2019.
 • Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens
  förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.
 • DistIT har ingått en avsiktsförklaring att avyttra aktierna i DistIT Fastigheter AB. Försäljningen
  beräknas leda till ett positivt kassaflöde på 102 MSEK före amorteringar om 45 MSEK.

För ytterligare information kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se

eller

Ove Ewaldsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 70 325 49 73
Email: Ove.Ewaldsson@distit.se

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/