Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2020

17:45 / 24 October 2019 DistIT Press release

DistIT:s arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 25 april 2019 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2020 är sammansatt till att omfatta, Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Daniel Nyhren (Athanase), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), och Stefan Charette (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 41 % av antalet aktier och röster i DistIT AB. Anders Bladh och Stefan Charette, är båda styrelseledamöter i bolaget och representerar aktieägare med vardera mer än tio procent av aktierna och rösterna. Valberedningen avviker därmed från "Svensk kod för bolagsstyrning". Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande av aktier i bolaget.

Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Daniel Nyhren har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2020 års årsstämma avseende;
  • val av ordförande för stämman.

  • val av styrelse och styrelseordförande.

  • val av revisor.

  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Daniel Nyhren, telefon 076 - 850 60 20 eller via e-post daniel@athanase.com

eller till

Stefan Charette, telefon 073 - 994 70 79 eller via e-post charette@athanase.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2020 ska förslag ha inkommit senast torsdagen den 6 februari 2020.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Stefan Charette, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Daniel Nyhren, valberedningens ordförande, telefon 076 - 850 60 20.

Stefan Charette, styrelseordförande DistIT AB, 073 - 994 70 79.

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/