Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017, DistIT AB (publ)

08:00 / 22 February 2018 DistIT Press release

Stark avslutning på året drivet av förvärv.

FJÄRDE KVARTALET
 • Omsättningen ökar till 609,2 MSEK (499,2).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 30,0 MSEK (25,2).

 • Periodens resultat ökar till 22,1 MSEK (17,5 MSEK).

 • Resultat per aktie* uppgår till 1,66 SEK (1,33 SEK).

HELÅR JANUARI TILL DECEMBER
 • Omsättningen ökar till 1 780,7 MSEK (1 542,3).

 • Rörelseresultat efter avskrivningar ökar till 59,1 MSEK (52,6).

 • Periodens resultat ökar till 41,3 MSEK (36,5).

 • Resultat per aktie* uppgår till 2,97 SEK (2,74 SEK).

 • Styrelsen föreslår årsstämman den 24 april 2018 att besluta om en oförändrad ordinarie utdelning om 1,75 SEK per aktie.

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten.  

*avser moderbolagets aktieägare  

Väsentliga händelser under helåret 2017
 • DistIT AB (publ) slutför förvärvet av Septon Electronic AB i januari.  

 • DistIT AB (publ) förvärvar UAB Sominis Technology i maj.  

 • SweDeltaco AB förvärvar Winther Wireless AB i oktober.

 • Septon Electronic AB tecknar distributionsavtal avseende Martin Professional (januari 2018).  

Organisatoriska förändringar
 • Ali Motazedi utsågs den 22 september 2017 till verkställande direktör och koncernchef i SweDeltaco AB. Styrelsen har den 16 januari 2018 utsett Stefan Charette till styrelsens ordförande. Samma dag har styrelsen utsett Arne Myhrman till tf. verkställande direktör och koncernchef i DistIT AB efter att Siamak Alian bett att få lämna denna roll för att övergå till andra uppgifter i koncernen. Med anledning av ovanstående har Arne Myhrman meddelat valberedningen att han utgår ur valberedningen inför årsstämman 2018. 

För ytterligare information:

Arne Myhrman, tf. VD och koncernchef DistIT AB 
Mobil: +46 73 383 64 67
E-mail: arne.myhrman@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-mail: ove.ewaldsson@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:00 CET.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/