Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2018

15:25 / 20 September 2017 DistIT Press release

DistIT:s arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med principer för valberedningens arbete som beslutats och antagits vid årsstämman den 3 maj 2017 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2018 är sammansatt till att omfatta, Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Martin Nilsson (Catella Fonder), Tedde Jeansson (familjen Jeansson), Stefan Charette (Athanase) och Arne Myhrman (styrelseordförande DistIT AB).

Valberedningen representerar drygt 45 % av antalet aktier och röster i DistIT AB och uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2018 års årsstämma avseende;
  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Anders Bladh, telefon 070 - 666 80 45 eller via e-post andersbladh@outlook.com

eller till

Arne Myhrman, telefon 073 - 383 64 67 eller via e-post arne.myhrman@distit.se. (arne.myhrman@distit.se.%0d)

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2018 ska förslag ha inkommit senast onsdagen den 7 februari 2018.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2018 skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Arne Myhrman, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till årsstämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, telefon 070 - 666 80 45

Arne Myhrman, styrelseordförande DistIT AB, 073 - 383 64 67.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/