Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - september 2015

08:00 / 23 October 2015 DistIT Press release

Ökad omsättning och stabil resultatutveckling i samtliga dotterbolag.
  • Nettoomsättningen ökade med 14,6%, 1 098,4 MSEK jämfört med 958,5 MSEK.

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), 52,2 MSEK i nivå med föregående år, 54,7 MSEK.

  • Resultat per aktie 2,07 SEK (2,56).

Rörelsens intäkter uppgick till 1 098,4 (958,5 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52,2 (54,7) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 46,7 (49,1) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 24,4 (26,7) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,8 (5,7) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,3 (5,1) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 2,07 (2,56) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 (-23,6) MSEK. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SweDeltaco har driftsatt sitt nya affärssystem Microsoft AX Retail med tillhörande utvecklad webb för respektive land. Driftsättningen har fungerat väl och hela installationen förväntas vara i full drift under sista kvartalet 2015.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/