Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Kommuniké från Deltaco AB (publ) årsstämma, 29 april 2013

15:56 / 29 April 2013 DistIT Press release

Utdelning

I enlighet med förslag från styrelsen lämnas 1,20 SEK per aktie i utdelning för verksamhetsåret 2012. Avstämningsdag beslutades till fredagen den 3 maj 2013. Utdelningen beräknas bli utsänd genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 8 maj 2013.

Val av styrelse och ordförande samt styrelsearvoden

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Björn Abild och Jonas Mårtensson. Stämman utsåg Arne Myhrman till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsearvodet utgår oförändrat med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter 120 000 kronor per person.

Val av revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Mats Fridblom som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade inrätta en valberedning enligt i huvudsak följande principer. Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober årligen sammankalla de två röstmässigt största aktieägarna eller ägare representerande de största ägargrupperna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman mot apportegendom. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv med betalning genom apportemission. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Stockholm måndagen den 29 april 2013

Deltaco AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Siamak Alian, VD Deltaco AB

Telefon: 46 8 555 76 241 Mobil: 46 70 742 29 13  ()

Arne Myhrman, Styrelseordförande Deltaco AB

Mobil: 46 73 383 64 67

Om Deltaco Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 217 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1,2mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/deltaco/r/kommunike-fran-deltaco-ab--publ--arsstamma--29-april-2013,c9407895

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9407895/118039.pdf

Show as PDF