Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco - Delårsrapport januari - mars 2013

13:28 / 29 April 2013 DistIT Press release

Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen.

- Nettoomsättningen ökar med 43%, bruttomarginalen förbättras med 4,7 procentenheter och rörelseresultatet ökar med 70% i Q1 2013.

- Stabilt rörelseresultat i SweDeltaco och Alcadon.

Nettoomsättning uppgick till 162,7 (113,8) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 28,4 (23,7) procent.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 11,2 (6,1) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 9,2 (5,4) MSEK.

Rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 6,9 (5,4) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar uppgick till 5,7 (4,7) procent.

Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 0,49 (0,32) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,4 (-3,8) MSEK.

* Q1 siffror exkluderar Aurora Group Danmark A/S som kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapporten för januari - juni 2013.Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Deltaco fullföljer förvärvet av Aurora och skapar en av Nordens största koncerner inom distribution av IT-tillbehör.

- Ekonomiska effekter av förvärvet:

·  Förvärvspriset på skuldfri basis per 2012-12-31 består av två delar: en fast del på 15,2 MEUR och en tilläggsköpeskilling (earn out) som maximalt kan uppgå till 2 MEUR. Den rörliga delen är beroende på Auroras resultat i 2013-2014.

·  Solar A/S deltar i finansiering av förvärvet med ett lån på 4,3 MEUR som betalas i april 2015.

·  Vidare medför transaktionen en tillkommande goodwill i Deltaco-koncernen om cirka 25 MSEK före eventuell tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas redan under 2013 påverka vinsten i Deltaco-koncernen positivt med cirka 1 SEK per aktie. Aurora Group Danmark A/S kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapport januari - juni 2013.

·  Koncernens soliditet, beräknad efter konvertering av utestående konvertibellån, beräknas minska från 61 procent till 35 procent genom förvärvet (respektive från 54 procent till 30 procent beräknat före konvertering).

Väsentliga händelser under perioden

- Deltaco har utsett Hans Bråneryd till Ekonomi- och Finansdirektör. Hans Bråneryd, 59 år, är civilekonom och har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning som controller, ekonomichef och CFO från olika branscher, nationellt såväl som internationellt. Han arbetade senast på Sharp Electronics Nordic AB med ansvar för ekonomi, personal, IT och intern service. Hans påbörjar sin tjänst som ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Deltaco AB (publ) den 19 augusti 2013.


För ytterligare information vänligen kontakta: Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 76 241 Mobil: 070 7422 193 e-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 217 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1,2mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/deltaco/r/delarsrapport-januari---mars-2013,c9407850

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9407850/117906.pdf

Show as PDF