Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2023

07:00 / 7 July 2023 Diös Press release

Diös levererar ett fortsatt starkt resultat inom fastighetsverksamheten för kvartal två med en positiv nettouthyrning om 16 mkr, ett ökat driftöverskott om 14 procent, en fortsatt stark uthyrningsgrad om 92 procent samt 14 procent högre intäkter jämfört med samma kvartal 2022. Bolaget fortsätter säkerställa sina finansiella nyckeltal och har under kvartalet hanterat årets resterande skuldförfall.

[image] (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter/default.aspx)

Andra kvartalet 2023
 • Intäkterna ökade med 14 procent och uppgick till 620 mkr (543)
 • Driftöverskottet ökade med 14 procent och uppgick till 433 mkr (380).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 30 procent och uppgick till 219 mkr (313)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -117 mkr (106) och på derivat till 6 mkr (27)
 • Resultat efter skatt uppgick till 83 mkr (356)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,58 kr (2,52)
Perioden jan-jun 2023
 • Intäkterna ökade med 14 procent och uppgick till 1 237 mkr (1 082)
 • Driftöverskottet ökade med 15 procent och uppgick till 822 mkr (716).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 25 procent och uppgick till 439 mkr (584)
 • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -680 mkr (683) och på derivat till -73 mkr (115)
 • Resultat efter skatt uppgick till -251 mkr (1 064)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,78 kr (7,52)

- Vi kan konstatera att befolkningen växer i våra städer och den underliggande tillväxten är god, vilket medför en ökad efterfrågan av moderna och flexibla kontor, lokaler för urban service samt bostäder. Det ger oss förutsättningar att ytterligare stärka vår lönsamhet. Vidare har vi framgångsrikt refinansierat obligationer om 900 mkr med förfall i juni respektive september samt efter periodens utgång ytterligare 1 700 mkr bankfinansiering med förfall i september. Det betyder att vi har hanterat refinansieringsrisken för 2023. Med våra handlingskraftiga medarbetare och team samt en mycket intressant marknad fortsätter vi leverera aktieägarvärde, säger Knut Rost, vd.

Presentation av rapporten
Idag kl. 08:15 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentation sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på: https://investors.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/kalender/default.aspx)

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2023 kl. 07:00 CEST.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/