Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös offentliggör uppdaterat grundprospekt för MTN-program

15:12 / 10 July 2023 Diös Press release

Diös upprättade den 4 juni 2021 ett MTN-program med ett rambelopp om 3,5 miljarder kronor för upplåning på obligationsmarknaden. Diös har uppdaterat grundprospektet avseende MTN-programmet, vilket Finansinspektionen idag har godkänt och registrerat. Grundprospektet finns tillgängligt på Diös webbplats, www.dios.se, samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

[image] (https://investors.dios.se/Sweden/finansiering/mtn-program/default.aspx)

Grundprospektet har uppdaterats för att fortsätta kunna ge ut obligationer under MTN-programmet. Grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen.

Diös Fastigheter har sedan tidigare i samråd med Svenska Handelsbanken etablerat ett grönt finansieringsramverk. Ramverket ger bolaget möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket genom att emittera gröna obligationer under MTN-programmet.

Svenska Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet och agerar tillsammans med Danske Bank och Swedbank emissionsinstitut. Born Advokater är legal rådgivare till Diös.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 359 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 614 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/