Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter etablerar MTN-program om 3,5 miljarder kronor

11:25 / 4 June 2021 Diös Press release

Diös har etablerat ett MTN-program med ett rambelopp om 3,5 miljarder kronor för upplåning på obligationsmarknaden.

[image]
 

Diös har upprättat ett grundprospekt avseende MTN-programmet som Finansinspektionen idag har godkänt och registrerat. Grundprospektet finns tillgängligt på Diös Fastigheters webbplats, www.dios.se (http://investors.dios.se/Sweden/finansiering/oversikt/default.aspx), samt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Diös Fastigheter har sedan tidigare i samråd med Svenska Handelsbanken etablerat ett grönt finansieringsramverk. Ramverket ger bolaget möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket genom att emittera gröna obligationer under MTN-programmet.

Svenska Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet och kommer tillsammans med Danske Bank och Swedbank agera emissionsinstitut. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Diös.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-04 11:25 CET.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/